Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC

 

logo be

AAA Drukuj

Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC)

Strona COSAC

Powszechnie stosowany skrót COSAC pochodzi od pierwotnej nazwy w języku francuskim Conférence des Organes Specialisés dans les Affaires Communautaires (Konferencja Organów Wyspecjalizowanych w sprawach Wspólnotowych). Jest to forum współpracy i wymiany informacji, w szczególności na temat praktycznych aspektów parlamentarnej kontroli spraw unijnych, parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, które powołano do życia w maju 1989 r. w Madrycie. COSAC spotyka się dwa razy do roku w państwie sprawującym prezydencję Rady UE.

Każdy parlament narodowy jest reprezentowany przez nie więcej niż sześciu członków swojej (swoich) komisji ds. unijnych. Parlament Europejski jest również reprezentowany przez sześciu eurodeputowanych. Na posiedzenia zaprasza się także obserwatorów.

Zgodnie z postanowieniami traktatowymi, COSAC może przedkładać wszelkie uwagi, które uzna za właściwe, pod rozwagę Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Uwagi te nie wiążą parlamentów narodowych ani nie przesądzają ich stanowiska. Są one publikowane w Dzienniku Urzędowym UE, serii C.

 

Zobacz więcej: Leksykon wielostronnej współpracy parlamentarnej w sprawach UE

Dokumenty COSAC dotyczące pozycji parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony

Skoordynowane kontrole zasady pomocniczości przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony

ARCHIWUM