Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Posiedzenia COSAC > XXXIX COSAC

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

XXXIX COSAC

7-8.05.2008, BLED - BRDO PRI KRANJU

SKŁAD DELEGACJI

pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, Tadeusz Iwiński (Lewica) - wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, Karol Karski (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Edmind Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Jan Wyrowiński (PO) – wiceprzewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP.

PORZĄDEK DZIENNY

Środa, 7 maja 2008

 1. Otwarcie sesji
  – wystąpienie przewodniczącego Komisji do Spraw UE Zgromadzenia Narodowego Słowenii Antona Kokalja
  – wystąpienie przewodniczącego Komisji Współpracy Zagranicznej i Spraw Europejskich Rady Narodowej Słowenii Vincenca Otoničara
 2. Przyjęcie porządku dziennego
 3. Prezentacja 9. raportu COSAC
 4. Prezydencja słoweńska i przyszłość Europy – wystąpienie premiera Słowenii Janeza Janša
 5. Współpraca między Unią Europejską a państwami Bałkanów Zachodnich w dziedzinie spraw wewnętrznych – wystąpienie Ministra Spraw Wewnętrznych Słowenii Dragutina Matego

Czwartek, 8 maja 2008

 1. Osiągnięcie celów strategii lizbońskiej – wystąpienie Komisarza ds. Nauki i Badań Janeza Potočnika
 2. Przyjęcie konkluzji i stanowiska XXXIX spotkania COSAC

wersja pdf

Kontrybucje przyjęte na XXXIX spotkaniu COSAC

(Dz. Urz. UE 2008 C 189, s. 6)

Brdo pri Kranju, 7-8 maja 2008 r.

1. Rola parlamentów po wejściu w życie Traktatu z Lizbony

1.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje podpisanie Traktatu z Lizbony oraz jego ratyfikowanie przez trzynaście państw członkowskich (1), oraz wzywa parlamenty oraz obywateli pozostałych państw członkowskich do udzielenia poparcia dla Traktatu.

1.2. COSAC z zadowoleniem przyjmuje zapisy Traktatu z Lizbony odnoszące się do wzmocnionej roli parlamentów narodowych, które umożliwią im większe zaangażowanie w proces decyzyjny Unii Europejskiej. COSAC zauważa, że od parlamentów narodowych zależy rozwój mechanizmów ułatwiających korzystanie z większych praw przyznanych przez Traktat.

1.3. Odnotowując 50. urodziny Parlamentu Europejskiego, COSAC wyraża swoje uznanie dla jego pracy mającej na celu bezpośrednie zaangażowanie obywateli europejskich w proces decyzyjny Unii Europejskiej. Ponadto COSAC wierzy, że postanowienia Traktatu z Lizbony uwydatnią rolę Parlamentu Europejskiego i jako współ-legislator będzie wnosić wkład w większą legitymację decyzji podejmowanych na poziomie unijnym.

1.4. COSAC uważa, że jeśli nowe prawa parlamentów narodowych, przewidziane w Traktacie z Lizbony, zostaną wykorzystane, COSAC jak również IPEX i stali przedstawiciele parlamentów narodowych przy Unii Europejskiej będą mogli odgrywać ważną rolę w dialogu między parlamentami narodowymi. Jest to również wezwanie do pełnej współpracy instytucji Unii Europejskiej.

1.5. COSAC zachęca parlamenty narodowe i Parlament Europejski do wprowadzenia i promowania swoich strategii komunikacyjnych w celu informowania obywateli o postanowieniach Traktatu z Lizbony.

2. Współpraca z instytucjami Unii Europejskiej

2.1. Mechanizm, dzięki któremu Komisja bezpośrednio przesyła wszystkie nowe propozycje i dokumenty konsultacyjne do parlamentów narodowych, jest uważany za korzystny. Ponadto mechanizm ten umożliwia monitorowanie spraw unijnych przez parlamenty narodowe.

2.2. COSAC rozpoznaje wysiłki Komisji na rzecz ustosunkowania się do działań podejmowanych przez parlamenty narodowe. Jednakże COSAC zachęca Komisję — zgodnie z konkluzjami XXXVII spotkania COSAC w Berlinie i XXXVIII spotkania COSAC w Estoril — do przekazywania parlamentom narodowym ocen środków i planów obecnie przygotowanych do wdrożenia, tak by działania parlamentów narodowych były brane pod uwagę podczas określania polityki Komisji jak również Programu Legislacyjnego i Prac na rok 2009.

2.3. COSAC zachęca Komisję Europejską:
a) do bezpośredniego przekazywania parlamentom narodowym informacji o treści oraz dokładnych datach publikacji nowych propozycji i dokumentów konsultacyjnych, które zostaną opublikowane;
b) do przekazywania swoich odpowiedzi na działania podjęte przez parlamenty narodowe, nie tylko do tych parlamentów narodowych, które wyraziły swoją opinię, oraz do Parlamentu Europejskiego i Rady, ale również do wszystkich innych parlamentów narodowych;
c) do bezpośredniego przekazywania parlamentom narodowym tygodniowej listy wszystkich nowych dokumentów opublikowanych przez Komisję.

2.4. COSAC, w świetle postanowień Traktatu z Lizbony, zachęca również Komisję oraz Radę i Parlament Europejski do stworzenia mechanizmu, informującego parlamenty narodowe o przygotowanej ostatecznej wersji językowej propozycji legislacyjnej, która zostanie przekazana do właściwych parlamentów narodowych oraz wskazującego datę końcową upływu ośmiotygodniowego okresu, który uprawnia do złożenia opinii do propozycji. COSAC kładzie nacisk na konieczność przekazywania przez Komisję dodatkową ścieżką propozycji, co do których mechanizm wcześniejszego ostrzegania ma zastosowanie.

2.5. COSAC wierzy, że po wejściu w życie Traktatu z Lizbony dialog pomiędzy Komisją Europejską a parlamentami narodowymi dotyczący indywidualnych propozycji powinien być kontynuowany, i jako wymiana poglądów pomiędzy parlamentami narodowymi a Komisją Europejską przyniesie istotną wartość dodaną przejrzystości i demokratycznej legitymacji procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej.

3. Strategia Lizbońska i parlamenty narodowe

3.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje konkluzje przyjęte przez Radę Europejską w dniach 13–14 marca 2008 r. w Brukseli. COSAC zwraca uwagę na fakt, iż nowy 3 letni cykl strategii wzrostu i pracy jak również przyjęcie ram czasowych i zasad dla pakietu energetycznego i zmian klimatycznych ma duże znaczenie dla życia gospodarczego i społecznego obywateli.

3.2. COSAC zauważa, że Rada Europejska zachęca Komisję i państwa członkowskie do wzmocnienia zaangażowania właściwych stron w proces lizboński. Biorąc powyższe pod uwagę, COSAC zachęca parlamenty narodowe do odegrania bardziej aktywnej roli w implementowaniu odnowionej Strategii Lizbońskiej.

3.3. COSAC wierzy, że innowacja i kreatywność obywateli europejskich jest kluczowym czynnikiem dla przyszłego wzrostu. W celu zrealizowania ambitnych celów Unii Europejskiej w tym obszarze, COSAC zachęca państwa członkowskie do bardziej skutecznego inwestowania w innowacje i badania, które prowadzić będą do osiągnięcia 3 % wzrostu inwestycji w zakresie rozwoju i badań. Biorąc pod uwagę zaproszenie Rady Europejskiej skierowane do państw członkowskich, COSAC wzywa wszystkie parlamenty narodowe do monitorowania, w jaki sposób są osiągane postępy w zakresie celów inwestycyjnych w rozwój i badania w poszczególnych państwach członkowskich zgodnie z Narodowymi Programami Reform.

3.4. COSAC podkreśla możliwości swobodnego przepływu wiedzy, rozumianej jako piątej swobody i prowadzącej do osiągnięcia celów odnowionej Strategii Lizbońskiej.

3.5. COSAC przypomina instytucjom unijnym znaczenie sektora usług, w którym obecnie powstaje większość nowych miejsc pracy. Swobodny przepływu usług ma kluczowe znaczenie dla tworzenia miejsc pracy, jednakże istnieją rozbieżności w narodowych modelach rynku pracy w poszczególnych państw członkowskich.

4. Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

4.1. COSAC wita przyjęcie dziewięciu państw członkowskich do Strefy Schengen i spodziewa się, że Bułgaria i Rumunia również dołączą do Strefy Schengen w odpowiednim czasie zgodnie z ustalonym terminarzem przyjętym przez te dwa państwa. Poszerzenie Strefy Schengen jest dużym osiągnięciem we wspieraniu swobodnego przepływu osób, jednej z czterech fundamentalnych wolności w Unii Europejskiej.

4.2. Jednocześnie COSAC podkreśla, że rozwój i wprowadzenie Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) pozostaje priorytetem oraz zostanie ustanowiony na czas, zgodnie z uzgodnionym terminem tj. do września 2009 r.

4.3. COSAC przywiązuje duże znaczenie do współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami Bałwanów Zachodnich w zakresie spraw wewnętrznych, odkąd jest to jeden z najbardziej istotnych obszarów współpracy. Współpraca ta prowadzi do polepszenia bezpieczeństwa w regionie Bałkanów Zachodnich i w rezultacie w całej Unii Europejskiej.

4.4. COSAC wierzy, że bieżące wspólne działania Unii Europejskiej i państw Bałkanów Zachodnich w zakresie spraw wewnętrznych, w szczególności w walce ze zorganizowaną przestępczością, określą współpracę w zakresie wykonywania prawa w regionie Bałkanów Zachodnich i implementacji unijnych standardów bezpieczeństwa w tym obszarze. Dostarczą one państwom Bałkanów Zachodnich środki i najlepsze praktyki niezbędne do zwiększenia zaangażowania tych państw w rozwój i realizowanie swoich własnych mechanizmów w tym zakresie.

4.5. COSAC wita rozpoczęcie przez Komisję Europejską dialogu z państwami Bałkanów Zachodnich na temat liberalizacji polityki wizowej i wzywa instytucje Unii Europejskiej, państwa członkowskie i państwa Bałkanów Zachodnich do podjęcia dalszych kroków poprzez zaangażowania wszystkich stron w tym zakresie.

5. Europejska perspektywa dla państw Bałkanów Zachodnich

5.1. COSAC widzi przyszłość wszystkich państw Bałkanów Zachodnich w Unii Europejskiej. W tym zakresie, wita indywidualne wysiłki każdego kraju mające na celu wypełnianie zobowiązań odnoszących się do europejskiej perspektywy.

5.2. Każdy kraj kandydujący musi wypełnić wszystkie kryteria w celu uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. COSAC uważa, że wizja zjednoczonej Europy nie może być wdrażana bez integracji Bałwanów Zachodnich, tak więc Unia Europejska musi kontynuować swoje wysiłki na rzecz wspierania krajów Bałkanów Zachodnich w celu spełnienia przez te kraje kryteriów członkostwa w UE.

1 Stan na 8 maja 2008


wersja pdf

Konkluzje

Bled - Brdo pri Kranju, 7-8 maja 2008

1. Kontrola pomocniczości i proporcjonalności

1.1. Kontrole pomocniczości i proporcjonalności przeprowadzone w ramach COSAC wniosły – jak stwierdzono podczas XXXVII spotkania COSAC w Berlinie – wartość dodaną do sposobu, w jaki większość parlamentów narodowych zajmuje się sprawami Unii Europejskiej; w związku z tym COSAC postanawia przeprowadzać dalsze takie kontrole w bieżącym roku kalendarzowym.

1.2. COSAC z zadowoleniem przyjmuje wyniki ostatniej kontroli pomocniczości w odniesieniu do projektu Decyzji ramowej Rady zmieniającej decyzję ramową 2002/475/JHA w sprawie zwalczania terroryzmu, przeprowadzonej z powodzeniem w 24 izbach w 19 państwach członkowskich zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, dołączonym do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Podczas spotkania przewodniczących COSAC w Lubljanie 18 lutego 2008 r. omawiano raport na temat tych wyników.

1.3. Na spotkaniu przewodniczących COSAC w Lubljanie podjęto decyzje, by przeprowadzić kontrolę pomocniczości w odniesieniu do Projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie obowiązującego prawa, właściwości sądowej i uznawania decyzji i środków administracyjnych w odniesieniu do dziedziczenia i testamentów (2008/JLS/122) oraz Projektu dyrektywy wdrażającej zasady równego traktowania poza strefą zatrudnienia (2008/EMPL/017). Przypominając tę decyzję, COSAC zauważa, że ten drugi projekt ma być opublikowany w czerwcu i wówczas kontrola pomocniczości zacznie się podczas prezydencji słoweńskiej. Sekretariat COSAC poczyni w tym celu wszelkie konieczne przygotowania do przeprowadzenia kontroli, którą parlamenty narodowe przeprowadzą w ciągu 8 tygodni od chwili przekazania projektu aktu legislacyjnego we wszystkich językach urzędowych UE. Wyniki tej kontroli pomocniczości będą omówione podczas prezydencji francuskiej.

1.4. COSAC zauważa, że parlamenty narodowe powinny, zgodnie z zapowiedzią, kontynuować kontrole pomocniczości, ponieważ są one ważnym mechanizmem wczesnego ostrzegania. Jednocześnie wzywa parlamenty narodowe, by w dalszym ciągu przekazywały informacje i uczestniczyły w wymianie informacji.

1.5. COSAC zachęca Sekretariat COSAC do nawiązania dialogu z Radą IPEX w celu zapewnienia bieżącej i skutecznej wymiany informacji na temat mechanizmu kontroli pomocniczości przewidzianego w Traktacie z Lizbony.

1.6. COSAC wzywa prezydencję francuską, by opracowała listę pomysłów przedstawionych przez parlamenty narodowe, jak ulepszyć współpracę przy realizacji Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. COSAC wzywa prezydencję francuską, by zaprosiła grupę roboczą, składającą się z przedstawicieli parlamentów narodowych przy UE, której praca będzie podstawą do opracowania raportu na temat tego, w jaki sposób parlamenty narodowe mogą wykorzystać te pomysły oraz tego, czy będą potrzebne wspólne przygotowania przy jednoczesnym poszanowaniu prawa każdego parlamentu do decydowania o własnym trybie pracy. Raport ten, przygotowany przez Sekretariat COSAC, będzie stanowił podstawę do dyskusji podczas XL Spotkania COSAC w czasie prezydencji francuskiej.

2. Mianowanie i współfinansowanie stałego członka Sekretariatu COSAC

2.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje decyzję podjętą przez przewodniczących na spotkaniu w Lubljanie 18 lutego 2008 r., by mianować Panią Loretę Raulinaityte, Stałego Przedstawiciela Parlamentu Litewskiego przy UE, na stanowisko stałego członka Sekretariatu COSAC na okres dwóch lat.

2.2. COSAC z zadowoleniem przyjmuje 26 listów intencyjnych parlamentów państw COSAC, w których deklarują one gotowość współfinansowania stanowiska stałego członka Sekretariatu COSAC oraz prowadzenia biura i strony internetowej COSAC.

2.3. COSAC wyraża wdzięczność Parlamentowi Europejskiemu za udostępnienie sekretariatowi COSAC odpowiednich pomieszczeń biurowych w swojej siedzibie w Brukseli.

3. 9. Raport półroczy

COSAC z zadowoleniem przyjmuje 9. raport półroczny przygotowany przez Sekretariat COSAC, który jak zawsze pomógł prześledzić zmiany stosowanych w UE procedur i praktyk dotyczących kontroli parlamentarnej. COSAC jest przekonany, że raport ten jest również ważnym źródłem informacji o praktycznych aspektach pracy parlamentów narodowych.

Tłum. z jęz. angielskiego: Monika Chabowska

wróć do góry