Strona główna

 

logo be

AAA Drukuj

Skoordynowane kontrole zasady pomocniczości przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony

(aktualizacja do 1.06.2010)

Przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony parlamenty narodowe realizowały swoją rolę w procesie kontroli przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności w projektach legislacyjnych UE zgodnie z art. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, „Protokołem [nr 9] w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w UE" dołączonym do TUE i traktatów ustanawiających Wspólnoty oraz „Protokołem [nr 30] w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności" dołączonym do TWE. Pierwszy z tych protokołów przyznał szczególną rolę w odniesieniu do stosowania zasady pomocniczości Konferencji Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych (COSAC), która mogła skierować do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji „wszelkie uwagi, które uzna za właściwe, na temat działań legislacyjnych Unii, zwłaszcza w odniesieniu do stosowania zasady pomocniczości […]”.

Trovate le risposte alle vostre domande più importanti sul viagra online. Trova informazioni mediche per il paziente relative al Viagra su Medicinaliitaliani inclusi i suoi usi, avvertenze, effetti collaterali e valutazioni degli utenti. Sul nostro sito Web puoi trovare il Viagra originale di Pfizer. Na XXXII spotkaniu COSAC w Hadze 22-23.11.2004 r., w związku z propozycją ustanowienia „mechanizmu wczesnego ostrzegania” przewidzianego w dołączonym do projektu Traktatu Konstytucyjnego „Protokole w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności”, podjęto decyzję o przeprowadzeniu pilotażowej kontroli przestrzegania zasady pomocniczości, w celu oceny funkcjonowania w praktyce nowej procedury.

Odtąd, co roku parlamenty narodowe mogły brać udział w jednej lub dwóch skoordynowanych kontrolach zasad pomocniczości i proporcjonalności w europejskich projektach legislacyjnych. Kontrole te odbywały się pod auspicjami COSAC i w odniesieniu do projektów ustalanych wspólnie przez parlamenty narodowe. Poczynając od 2009 r. przy wyborze projektów stosowano pkt. 10.6 Regulaminu COSAC, zgodnie z którym każdy z parlamentów posiadał dwa głosy, co oznacza, że w przypadku parlamentów dwuizbowych każda z izb dysponowała jednym głosem. Wcześniej przy wyborze propozycji do kontroli parlamenty jednoizbowe dysponowały jednym głosem, a parlamenty dwuizbowe dwoma.

Procedura, według której odbywała się kontrola, była za każdym razem prezentowana w aide-mémoire Sekretariatu COSAC, przygotowywanym na podstawie decyzji COSAC. Dokument ten obejmował następujące kwestie:

  • apel do parlamentów narodowych w sprawie poinformowania prezydencji COSAC o tym, jakie projekty legislacyjne powinny być poddane kontroli,
  • przypomnienie o traktatowym terminie kontroli (6 tygodni od daty przekazania projektu legislacyjnego we wszystkich językach urzędowych) lub wskazanie innego (dalszego) terminu w uzgodnieniu z Komisją,
  • apel o przesyłanie komentarzy dotyczących pomocniczości i proporcjonalności bezpośrednio do Komisji, PE i Rady, z kopią do prezydencji COSAC,
  • wskazanie bazy IPEX jako platformy wymiany informacji pomiędzy parlamentami narodowymi nt. kontroli pomocniczości i proporcjonalności.

W aide-mémoire z listopada 2007 zalecono testowanie procedury kontroli pomocniczości zgodnie z Protokołem nr 2 dołączonym do Traktatu z Lizbony, wskazując następujące kwestie:

  • 8-tygodniowy termin na przeprowadzenie kontroli; ponieważ jednak sformułowanie art. 6 Protokołu jest nieprecyzyjne, ustalono, że termin zaczyna biec z chwilą przekazania projektu legislacyjnego we wszystkich językach urzędowych Unii. Sekretariat COSAC zobowiązał się do poinformowania o tej dacie,
  • parlamenty narodowe lub izby parlamentów narodowych zostały poproszone o przesyłanie uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości do Komisji, PE i Rady oraz do Sekretariatu COSAC,
  • zachęcono parlamenty narodowe do umieszczania informacji dotyczących kontroli na stronie IPEX (w perspektywie procedury „żółtej” i „czerwonej” kartki).

Zalecenia te zostały powtórzone w lipcu 2008 r. w odniesieniu do kontroli planowanej na 2009 r.

Ponadto w listopadzie 2008 r. na XL spotkaniu COSAC w Paryżu przyjęto 10. raport półroczny, w którym zostały przedstawione wyniki prac grupy roboczej nt. współpracy przy realizacji Protokołu nr 2 dołączonego do Traktatu z Lizbony (rozdział 2 raportu). W konkluzjach ze spotkania, COSAC odnotowała także, że 8-tygodniowy termin wypada w okresie przerwy wakacyjnej parlamentów oraz przedstawiła propozycję przedłużenia terminu.

W maju 2009 r. na XLI spotkaniu COSAC w Pradze przyjęto do wiadomości deklarację Komisji Europejskiej dotyczącą zawieszania – po wejściu w życie Traktatu z Lizbony – biegu 8-tygodniowego terminu na przeprowadzenie kontroli pomocniczości na okres wakacyjnej przerwy parlamentów.

W październiku 2009 r. na XLII spotkaniu COSAC w Sztokholmie przyjęto, że w świetle spodziewanego wejścia w życie Traktatu z Lizbony nie zostanie podjęta decyzja co do kolejnych pilotażowych kontroli zasady pomocniczości. Konferencja wezwała nadchodzącą hiszpańską Prezydencję do rozważenia form przyszłej współpracy w tym zakresie.

W czerwcu 2010 r. na XLIII spotkaniu COSAC w Madrycie przyjęto, że po wejściu w życie Traktatu z Lizbony skoordynowane kontrole pomocniczości nie powinny być dłużej priorytetem Konferencji. Kontrole te mogą być przeprowadzane na zasadzie ad hoc na podstawie wniosku każdej Prezydencji.

Patrz także:

Patrz również:

wróć do góry