Strona główna > Polska Prezydencja 2011 > Kalendarium przygotowań

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Kalendarium przygotowańPOLSKA PREZYDENCJA W RADZIE UE, lipiec-grudzień 2011

 1. Debaty w Sejmie i Senacie
 2. Współpraca parlamentarna trio prezydencji: Polski, Danii i Cypru
 3. Wizyty przedstawicieli PE w Sejmie i Senacie

1. Debaty w Sejmie i Senacie

Sejm

 • 28 czerwca 2011
  95. posiedzenie Sejmu, pkt 6 porządku dziennego
  Informacja Rady Ministrów na temat priorytetów polskiej Prezydencji w związku ze sprawowaniem w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2011 r. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
  Wystąpienia w tym punkcie porządku dziennego – stenogram
 • 8 czerwca 2011
  Posiedzenie nr 254 sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej: informacja Rady Ministrów na temat priorytetów polskiej Prezydencji w związku ze sprawowaniem w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2011 r. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.
  Biuletyn z posiedzenia nr 254 Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu (s. 4) pdf
 • 31 marca 2011
  Wspólne posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej (nr 238) oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 157): informacja rządu o programie kulturalnym polskiej prezydencji, jej promocji w kraju i za granicą oraz identyfikacji wizualnej 
 • 14 grudnia 2010
  80. posiedzenie Sejmu, pkt 4 porządku dziennego
  Informacja ministra spraw zagranicznych na temat wstępnych priorytetów i programu polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku oraz wystąpienie przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej
  Wystąpienia i pytania w tym punkcie porządku dziennego – stenogram pdf
  Sejm przyjął informację ministra spraw zagranicznych.
 • 26 listopada 2010
  78. posiedzenie Sejmu, pkt 38 porządku dziennego
  Informacja bieżąca w sprawie przygotowań Polski do przejęcia prezydencji w UE
  Wystąpienia w tym punkcie porządku dziennego – stenogram pdf
 • 28 maja 2010
  Posiedzenie nr 182 sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej: informacja rządu na temat priorytetów strategicznych oraz stanu przygotowań rządu do polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku
  Biuletyn z posiedzenia nr 182 Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu (s. 9) pdf
 • 5 maja 2010
  Posiedzenie nr 177 sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej: informacja rządu na temat priorytetów strategicznych oraz stanu przygotowań rządu do polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku
  Biuletyn z posiedzenia nr 177 Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu (s. 4) pdf
 • 7 kwietnia 2010
  Posiedzenie nr 174 sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej: informacja rządu na temat priorytetów strategicznych oraz stanu przygotowań rządu do polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku
  Biuletyn z posiedzenia nr 174 Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu pdf

Senat

 • 8 czerwca 2011
  Posiedzenie nr 148 senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej: informacja Rady Ministrów na temat priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie UE w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2011 roku
 • 23 marca 2011
  Posiedzenie nr 140 senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej: informacja o przygotowaniach do parlamentarnego wymiaru polskiej prezydencji w II połowie 2011 r., przedstawiona przez pełnomocnika Szefa Kancelarii Senatu ds. prezydencji L. Kieniewicza 
 • 15 grudnia 2010
  67. posiedzenie Senatu, pkt 29 porządku obrad
  Informacja rządu na temat priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku
  Zapytania i dyskusja w tym punkcie porządku obrad – stenogram (s. 11) pdf
 • 24 listopada 2010
  Posiedzenie nr 126 senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej: informacja rządu na temat: „Pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy” jako priorytet polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 roku
 • 3 listopada 2010
  Posiedzenie nr 120 senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej: informacja rządu na temat: „Negocjacje Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020” jako priorytet polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 roku
 • 14 lipca 2010
  Wspólne posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych (nr 121) i Komisji Spraw Unii Europejskiej (nr 110): informacja rządu na temat stosunków z państwami Europy Wschodniej jako priorytet polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 roku
  Notatka ze wspólnego posiedzenia (s. 2) pdf
 • 7 lipca 2010
  Wspólne posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej (nr 245) i Komisji Spraw Unii Europejskiej (nr 109): informacja rządu na temat polityki energetycznej UE/bezpieczeństwa energetycznego jako priorytetu polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 roku.
  Notatka ze wspólnego posiedzenia pdf
 • 1 lipca 2010
  Posiedzenie nr 107 senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej: informacja na temat konsultacji Rady Ministrów z Komisją Europejską w dniu 9 czerwca 2010 r. dotyczących priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku.
  Stenogram (s. 3) pdf

2. Współpraca parlamentarna trio prezydencji: Polski, Danii i Cypru

Deklaracja współpracy między izbami parlamentów Polski, Danii i Cypru, 17.05.2010 [j. ang.] 

 • 24-25 stycznia 2011, Kopenhaga
  Spotkanie przedstawicieli prezydiów komisji ds. europejskich polskiego Sejmu i Senatu, duńskiego Folketingu, cypryjskiej Izby Reprezentantów oraz węgierskiego Zgromadzenia Narodowego (tzw. trio plus, w ramach którego parlamenty narodowe wchodzące w skład trio koordynują współpracę z ostatnim parlamentem poprzedniego trio).

  Uczestnicy spotkania wskazali cztery wspólne priorytety w ramach 18-miesięcznego programu trio oraz uzgodnili, że szczegółowy program powinien być sformułowany w taki sposób, aby był aktualny niezależnie od tego, które z państw będzie przewodniczyło UE oraz aby odnosił się do programu prac Komisji Europejskiej. Podczas spotkania omówiono także zakres działań, które muszą być podjęte w związku z organizacją COSAC (w tym m.in. przygotowanie propozycji poprawek do regulaminu COSAC).

  Skład polskiej delegacji: pos. Stanisław Rakoczy (PSL), przewodniczący Komisji ds. UE, pos. Andrzej Gałażewski (PO), wiceprzewodniczący, sen. Edmund Wittbrodt (PO), przewodniczący Komisji Spraw UE.
 • 9 lipca 2010, Warszawa
  Spotkanie przedstawicieli prezydiów komisji spraw europejskich polskiego Sejmu i Senatu, duńskiego Folketingu oraz cypryjskiej Izby Reprezentantów

  Podczas spotkania przedstawiono priorytety prezydencji duńskiej, polskiej i cypryjskiej oraz omówiono zasady i harmonogram dalszej współpracy komisji, w tym w ramach COSAC i z Parlamentem Europejskim.

  Skład polskiej delegacji: pos. Stanisław Rakoczy (PSL), przewodniczący Komisji ds. UE, pos. Andrzej Gałażewski (PO), wiceprzewodniczący, sen. Edmund Wittbrodt (PO), przewodniczący Komisji Spraw UE i sen. Janusz Rachoń (PO), wiceprzewodniczący.

  Kronika Sejmowa, nr 63, 15 lipca 2010, s. 22 pdf

3. Wizyty przedstawicieli PE w Sejmie i Senacie

17 czerwca 2011 odbyło się spotkanie Konferencji Przewodniczących PE z przedstawicielami Sejmu i Senatu poświęcone przygotowaniom do polskiej Prezydencji w Radzie UE. Konferencja Przewodniczących jest organem politycznym Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnym m. in. za kontakty z parlamentami narodowymi. W jej skład wchodzą Przewodniczący PE i przewodniczący grup politycznych oraz jeden przedstawiciel posłów niezrzeszonych. Delegacji PE przewodniczył J. Buzek, Przewodniczący PE. Ze strony polskiej w spotkaniu wzięli udział Marszałek Sejmu G. Schetyna, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, przewodniczący klubów parlamentarnych oraz przewodniczący komisji spraw zagranicznych i komisji ds. UE Sejmu i Senatu.

W 2011 roku delegacje komisji Parlamentu Europejskiego wzięły udział w spotkaniach z przedstawicielami komisji polskiego parlamentu:

 • Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia PE - spotkanie z komisjami polityki społecznej i komisjami praw człowieka Sejmu i Senatu oraz spotkanie z Komisją do Spraw Unii Europejskiej Sejmu (18.05.2011),
 • Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PE - spotkanie z Komisją do Spraw Unii Europejskiej Sejmu oraz spotkanie z komisjami gospodarki Sejmu i Senatu (19.05.2011),
 • Komisja Gospodarcza i Monetarna PE - spotkanie z Komisją do Spraw Unii Europejskiej Sejmu oraz spotkanie z komisjami gospodarki i finansów publicznych Sejmu i Senatu  (19.05.2011),
 • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE - spotkanie z komisjami zdrowia, rolnictwa i środowiska Sejmu i Senatu (19.05.2011) oraz spotkanie z Komisją do Spraw Unii Europejskiej Sejmu (20.05.2011),
 • Komisja Spraw Konstytucyjnych PE - spotkanie z komisjami ds. Unii Europejskiej Sejmu i Senatu oraz Komisją nadzwyczajną Sejmu do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, spotkanie z Komisją nadzwyczajną Sejmu do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i projektów ustaw z nimi związanych oraz Podkomisją Senatu ds. zmian konstytucji  (25.05.2011),
 • Komisja Budżetowa PE - spotkanie z komisjami finansów publicznych Sejmu i Senatu oraz Komisją do Spraw Unii Europejskiej Sejmu (27.05.2011),
 • Komisja Prawna PE - spotkanie z komisjami sprawiedliwości i praw człowieka Sejmu i Senatu, Komisją Ustawodawczą Senatu, Komisją Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu oraz Komisją do Spraw Unii Europejskiej Sejmu (17.06.2011),
 • Komisja Handlu Międzynarodowego PE - spotkanie z komisjami gospodarki Sejmu i Senatu oraz spotkanie z Komisją do Spraw Unii Europejskiej Sejmu (28.06.2011),
 • Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE - spotkanie z komisjami gospodarki i komisjami edukacji Sejmu i Senatu oraz z Komisją Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu, spotkanie z Komisją do Spraw Unii Europejskiej Sejmu (28.06.2011),
 • Komisja Rozwoju Regionalnego PE - spotkanie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu (17.10.2011).

  wróć do góry