Strona główna > Debaty Sejmu w sprawach UE > Debaty Sejmu - VII kadencja

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Debaty Sejmu - VII kadencja

VII kadencja, 100 posiedzenie w dniu 16 września 2015

 • Informacja prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski (stenogram)

VII kadencja, 97 posiedzenie w dniach 21 - 24 lipca 2015

 • Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. (przewodnictwo Łotwy w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 3611) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 3669, stenogram pkt 49)

VII kadencja, 91 posiedzenie w dniach 22 - 24 kwietnia 2015

 • Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r. (stenogram pkt 16)

VII kadencja, 90 posiedzenie w dniach 8 - 9 kwietnia 2015

 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom) (druki nr 3198 i 3242, stenogram pkt 11).

VII kadencja, 86 posiedzenie w dniach 4 - 6 lutego 2015

 • Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2014 r. (przewodnictwo Włoch w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 3042) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 3044, stenogram pkt 14)

VII kadencja, 80 posiedzenie w dniach 26 - 28 listopada 2014

 • Informacja bieżąca w sprawie nowych ram polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2030 (stenogram pkt 14)

VII kadencja, 79 posiedzenie w dniach 5 - 7 listopada 2014

 • Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015 (stenogram pkt 14)

VII kadencja, 74 posiedzenie w dniach 10 - 12 września 2014

 • Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2557) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2619, stenogram pkt 6)

VII kadencja, 67 posiedzenie w dniach 7 - 9 maja 2014

 • Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku (stenogram pkt 17)
 • Informacja bieżąca w sprawie Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (stenogram)

VII kadencja, 61 posiedzenie w dniach 19 - 21 lutego 2014

 • Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej) (druki nr 2098 i 2140, stenogram pkt 20) – II czytanie, przyjęcie uchwały

VII kadencja, 60 posiedzenie w dniach 5 - 7 lutego 2014

 • Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2077) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2098, stenogram pkt 14) – projekt uchwały odesłany do komisji

VII kadencja, 56 posiedzenie w dniach 11 - 13 grudnia 2013

 • Informacja ministra spraw zagranicznych na temat przebiegu i rezultatów szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w dniach 28-29 listopada 2013 r. (stenogram pkt 12)

VII kadencja, 50 posiedzenie w dniach 25 - 27 września 2013

 • Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2013 r. (przewodnictwo Irlandii w Radzie Unii Europejskiej) (druki nr 1652 i 1737, stenogram pkt 29) – II czytanie, przyjęcie uchwały

VII kadencja, 47 posiedzenie w dniach 27 - 30 sierpnia 2013

 • Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2013 r. (przewodnictwo Irlandii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 1624) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 1652, stenogram pkt 23) – projekt uchwały odesłany do komisji

VII kadencja, 46 posiedzenie w dniach 22 - 26 lipca 2013

 • Informacja bieżąca w sprawie podziału środków na Politykę Spójności w latach 2014-2020 (stenogram)

VII kadencja, 43 posiedzenie w dniach 12 - 14 czerwca 2013

 • Informacja bieżąca w sprawie propozycji podziału funduszy europejskich na programy operacyjne (stenogram)

VII kadencja, 39 posiedzenie w dniach 8 - 10 maja 2013

 • Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2012 r. (w okresie prezydencji cypryjskiej) (druki nr 1208 i 1336, stenogram pkt 28) – II czytanie, przyjęcie uchwały

VII kadencja, 38 posiedzenie w dniach 17 - 19 kwietnia 2013

 • Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2012 r. (podczas prezydencji cypryjskiej) (druk nr 1159) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 1208, stenogram pkt 15) – projekt uchwały odesłany do komisji

VII kadencja, 37 posiedzenie w dniach 3 - 5 kwietnia 2013

 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r. (druki nr 1047 i 1223, stenogram pkt 11)

VII kadencja, 36 posiedzenie w dniach 20 - 22 marca 2013

 • Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku (stenogram pkt 1)

VII kadencja, 34 posiedzenie w dniach 19 - 22 lutego 2013

 • Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 (stenogram pkt 1 i 2)
 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r. (druk nr 961 i 999, stenogram pkt 1 i 2)

VII kadencja, 33 posiedzenie w dniach 6 - 8 lutego 2013

 • Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wstrzymania przez Komisję Europejską wypłaty 4 mld euro funduszy UE na projekty drogowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach programów "Infrastruktura i środowisko" oraz "Rozwój Polski Wschodniej", a także możliwości utraty unijnych środków na budowę kolei oraz braku nadzoru nad Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (stenogram pkt 7)

VII kadencja, 28 posiedzenie w dniach 5 - 7 grudnia 2012

 • Informacja prezesa Rady Ministrów na temat stanu negocjacji pakietu legislacyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej po 2013 r. w związku z nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020 oraz sposobu realizacji uchwały Sejmu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wezwania Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników, a także sposobu ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w dokumentach programowych i legislacyjnych UE i rządu RP dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (druk nr 923, (stenogram pkt 30)
 • Informacja bieżąca w sprawie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 (stenogram)

VII kadencja, 25 posiedzenie w dniach 7 - 9 listopada 2012

 • Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. (druk nr 680) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 719, stenogram pkt 24)
 • Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat polityki europejskiej (stenogram pkt 23)
 • Informacja bieżąca w sprawie wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego (stenogram)

VII kadencja, 21 posiedzenie w dniach 11 - 14 września 2012

 • Informacja ministra spraw wewnętrznych oraz ministra sprawiedliwości na temat utworzenia Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego (WESA) (11.09.2012 - stenogram pkt 1, 14.09.2012 - stenogram pkt 1)
 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji traktatu o przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej z dnia 9 grudnia 2011 r. (druki nr 460 i 584, stenogram pkt 21)
 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie trybu wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu o przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej z dnia 9 grudnia 2011 r. (druki nr 500 i 583, stenogram pkt 20) - sprawozdanie odrzucone

VII kadencja, 20 posiedzenie w dniach 29 - 30 sierpnia 2012

 • Informacja bieżąca w sprawie działań rządu zmierzających do wyrównania dyskryminujących polskie rolnictwo dopłat bezpośrednich, uproszczenia wspólnej polityki rolnej oraz skierowania środków na konkurencyjność i postęp (stenogram)

VII kadencja, 16 posiedzenie w dniach 13 - 15 czerwca 2012

 • Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2011 r. (w okresie polskiej prezydencji) (druk nr 391) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 417, stenogram pkt 14)

VII kadencja, 14 posiedzenie w dniach 9 - 11 maja 2012

 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro (druki nr 37 i 106, stenogram pkt 9)
 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie trybu wyrażenia zgody na ratyfikację decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro (stenogram pkt 2) - sprawozdanie odrzucone

VII kadencja, 11 posiedzenie w dniach 28 - 30 marca 2012

 • Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku (stenogram)

VII kadencja, 10 posiedzenie w dniach 14 - 16 marca 2012

 • Informacja bieżąca w sprawie polskiego weta dotyczącego unijnych planów redukcji emisji dwutlenku węgla po 2020 roku (stenogram)

VII kadencja, 5 posiedzenie w dniach 11 - 13 stycznia 2012

 • Informacja bieżąca w sprawie podsumowania polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (stenogram)

VII kadencja, 3 posiedzenie w dniach 14 - 16 grudnia 2011 

 • Informacja Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej (stenogram)