Strona główna > Tematy prawne i ustrojowe > Kwestie instytucjonalne > Wybory do Parlamentu Europejskiego w...

 

logogr

AAA Drukuj

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku 22.04.2014

I. WPROWADZENIE

Zmiany wynikające z Traktatu z Lizbony
Usprawnienia dotychczasowych rozwiązań
Debata w parlamentach narodowych przed wyborami do PE w 2014 roku
Realizacja zaleceń KE dotyczących poprawy organizacji wyborów

II. DOKUMENTY

III. WYBRANE PUBLIKACJE I STRONY INTERNETOWE


I. WPROWADZENIE

Wybory do PE w 2014 roku będą pierwszymi po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, w związku z czym podjęto inicjatywy w celu dostosowania przebiegu i organizacji wyborów do nowych postanowień traktatowych, a także usprawnienia dotychczasowych rozwiązań.

Wybory do PE 2014

Zmiany wynikające z Traktatu z Lizbony

 • Nowy podział miejsc

Z końcem VII kadencji przestaną obowiązywać postanowienia protokołu w sprawie postanowień przejściowych dotyczące składu PE oraz postanowienia art. 19 ust. 1 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Chorwacji. Zgodnie z art. 2 ust. 3 tego protokołu, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, Rada Europejska przyjmie decyzję ustalającą skład Parlamentu Europejskiego. Biorąc pod uwagę określony w Traktacie z Lizbony pułap 751 miejsc, w Parlamencie VIII kadencji należy – w stosunku do składu PE z końca VII kadencji – zlikwidować 15 mandatów. Trzy z nich będą odjęte z liczby miejsc przypadającej Niemcom, które zachowają 96 mandatów (górny próg określony w Traktacie z Lizbony). Pozostałych 12 zostanie odjętych państwom, które posiadają więcej niż minimalny próg 6 mandatów, określony w Traktacie.

 • Zmiana terminu wyborów

W większości państw członkowskich terminowi wyborów, który miałby zastosowanie zgodnie z art. 11 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, odpowiadałby długi weekend Zielonych Świątek. Dlatego podjęto decyzję o przyspieszeniu wyborów i wyznaczono je na 22–25 maja 2014 r. Wcześniejszy termin wyborów ma przyczynić się do zwiększenia frekwencji oraz zapewnić PE w nowym składzie czas na przygotowania niezbędne do wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej.

 • Przebieg wyborów

PE i Komisja wskazały na możliwości poprawy organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego, zachęcając państwa członkowskie m.in. do:
- umieszczenia nazw i symboli europejskich partii politycznych na kartach do głosowania,
- zezwolenia na emitowanie politycznych programów informacyjnych przez europejskie partie polityczne,
- ustanowienia organów kontaktowych odpowiedzialnych za wymianę danych na temat wyborców,
- informowania elektoratu o powiązaniach pomiędzy krajowymi i europejskimi partiami politycznymi (patrz Dokumenty, pkt 8-10).

 • Wybór przewodniczącego KE

PE i Komisja zachęcają do mianowania przez europejskie partie polityczne kandydatów na przewodniczącego Komisji odpowiednio wcześnie przed wyborami (patrz Dokumenty, pkt 8-10). Ponadto PE wezwał Radę Europesjką do jasnego określenia przed rozpoczęciem kampanii poprzedzającej wybory do Parlamentu Europejskiego, w jaki sposób zamierza "respektować wybór obywateli europejskich w sprawie procedury prowadzącej do wyboru przewodniczącego Komisji, zgodnie z art. 17 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (...)" (patrz Dokumenty, pkt 14).

Usprawnienia dotychczasowych rozwiązań

W następstwie przeglądu obowiązującego już ustawodawstwa:

 • Komisja przedstawiła:
  • wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, COM (2012) 499,
  • wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EU, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do finansowania europejskich partii politycznych, COM(2012) 0712.

  Komisja proponuje m.in.:

  • wprowadzenie europejskiego statutu prawnego, który dawałby możliwość zarejestrowania się jako europejska partia lub fundacja polityczna w oparciu o przepisy prawa unijnego,
  • uzależnienie finansowania z budżetu UE od uznania za europejską partię lub fundację polityczną oraz zmiany w zakresie finansowania,
  • zaostrzenie wymogów w zakresie sprawozdawczości, wzmocnienie mechanizmów kontroli i wprowadzenie nowego systemu sankcji administracyjnych i finansowych.
 • Przyjęto dyrektywę Rady 2013/1/UE zmieniająca dyrektywę 93/109/WE w odniesieniu do szczegółowych warunków wykonywania prawa kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami. Wprowadzone zmiany znoszą wymóg przedkładania przez obywateli składających wniosek o kandydowanie w wyborach w państwie członkowskim innym niż państwo pochodzenia zaświadczenia potwierdzającego, że dana osoba nie została pozbawiona prawa do kandydowania oraz zastępują go koniecznością złożenia oświadczenia w tym zakresie, a także wprowadzają niezbędne przepisy w zakresie wymiany informacji między państwami członkowskimi.
 • W ramach Komisji Spraw Konstytucyjnych PE pojawiła się również propozycja zmiany Aktu dotyczącego wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 roku, przewidująca m.in. wybieranie 25 posłów do PE z ogólnoeuropejskiej ponadnarodowej listy, przyjęcie wspólnego terminu wyborów do PE oraz ustalenie we wszystkich państwach tego samego wieku uprawniającego do kandydowania i głosowania. Drugie sprawozdanie w tym zakresie zostało przedłożone w lutym 2012 i do dziś oczekuje na pierwsze czytanie w PE (więcej: Zmiana Aktu dotyczącego wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich).

KE podjęła również inicjatywy towarzyszące, mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli w debatę nad przyszłością UE w kontekście wyborów do PE, w tym sprawozdanie, w którym proponuje dwanaście nowych działań w celu pokonywania przeszkód, na jakie nadal napotykają obywatele UE w korzystaniu z przysługujących im praw (COM(2013) 269), a także Europejski Rok Obywateli oraz dialog obywateli.

Debata w parlamentach narodowych przed wyborami do PE w 2014 roku

Część parlamentów narodowych przeprowadziła debaty przed wyborami do PE, przede wszystkim w ramach rozpatrywania komunikatu i zaleceń KE z marca 2013 roku (Dokumenty, pkt 9-10). Informacje o dyskusji w parlamentach narodowych w związku z wyborami do PE:

Realizacja zaleceń KE dotyczących poprawy organizacji wyborów

27 marca 2014 roku KE opublikowała komunikat, w którym analizuje wdrożenie swoich w sprawie organizacji wyborów do PE (Dokumenty, pkt 10 i 16). Komunikat został przygotowany w oparciu informacje uzyskane od państw członkowskich, krajowych ekspertów oraz europejskich partii politycznych. KE przedstawiła również stan transpozycji dyrektywy Rady 2013/1/UE.

KE będzie dalej monitorowała wdrażanie zaleceń i aktualizowała tabelę dostępną na swojej stronie internetowej, a także przygotuje sprawozdanie powyborcze, w którym oceni wykonanie odpowiednich przepisów UE.

II. DOKUMENTY

  Skład PE

 1. Decyzja Rady Europejskiej ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego, Dz.Urz. UE 2013 L 181, s. 57
 2. Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej określającej skład Parlamentu Europejskiego , P7_TA-PROV(2013)0265
 3. Wniosek dotyczący decyzji Rady Europejskiej ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego, 110/13
 4. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego w perspektywie wyborów w 2014 r., P7_TA-PROV(2013)0082
 5. Termin wyborów

 6. Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu ósmych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, Dz. Urz. UE 2013 L 169, s. 69
 7. Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu ósmych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, P7_TA-PROV(2013)0194
 8. Projekt decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu ósmych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, 7279/13
 9. Przebieg wyborów i udział partii politycznych

 10. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie poprawy organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., P7_TA-PROV(2013)0323
 11. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przygotowanie do wyborów europejskich w 2014 r.: dalsze usprawnienie demokratycznego i skutecznego sposobu przeprowadzania wyborów, COM(2013) 126
 12. Zalecenie Komisji z dnia 12.3.2013 r. dotyczące usprawnienia demokratycznego i skutecznego przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego, C (2013) 1303
 13. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.,P7_TA-PROV(2012)0462
 14. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, COM (2012) 499
 15. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EU, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do finansowania europejskich partii politycznych, COM(2012) 0712
 16. Wybór przewodniczącego KE

 17. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudni 2013 r. w sprawie stosunków Parlamentu Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy krajowe, P7_TA(2013)0599
 18. Prawo kandydowania w wyborach do PE

 19. Dyrektywa Rady 2013/1/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca dyrektywę 93/109/WE w odniesieniu do szczegółowych warunków wykonywania prawa kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, Dz. Urz. UE 2013 L 26, s. 27.
 20. Realizacja zaleceń KE dotyczących poprawy organizacji wyborów

 21. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. W kierunku bardziej demokratycznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Sprawozdanie z realizacji zaleceń Komisji z dnia 12 marca 2013 r. dotyczących usprawnienia demokratycznego i skutecznego przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego, COM(2014) 196

 

wróć do góry