Strona główna

 

logo be

AAA Drukuj

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku 01.07.2014

I. UNIJNE RAMY PRAWNE WYBORÓW DO PE 2014 - NOWE REGULACJE

Skład PE
Ustalenie terminu wyborów
Zakaz podwójnego głosowania i kandydowania - zmiana dyrektywy 93/109
Kampania wyborcza i organizacja - postulaty i zalecenia

II. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO KE

III. WYNIKI WYBORÓW

Grupy polityczne w PE VIII kadencji wg stanu na 12.06.2014
Weryfikacja mandatów

IV. DOKUMENTY

V. WYBRANE PUBLIKACJE I STRONY INTERNETOWE pdf


Wyniki wyborów do PE w 2014 - strona internetowa PE

Wybory do PE 2014 - strona internetowa PE

Wybory do PE 2014. Nowe regulacje, debaty, kampania informacyjnapdf - Informacja OIDE


I. UNIJNE RAMY PRAWNE WYBORÓW DO PE 2014 - NOWE REGULACJE

Skład PE

Z końcem VII kadencji przestaną obowiązywać postanowienia protokołu w sprawie postanowień przejściowych dotyczące składu PE oraz postanowienia art. 19 ust. 1 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Chorwacji. Zgodnie z art. 2 ust. 3 tego protokołu, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, Rada Europejska przyjmie decyzję ustalającą skład Parlamentu Europejskiego. Biorąc pod uwagę określony w Traktacie z Lizbony pułap 751 miejsc, w Parlamencie VIII kadencji należy – w stosunku do składu PE z końca VII kadencji – zlikwidować 15 mandatów. Trzy z nich będą odjęte z liczby miejsc przypadającej Niemcom, które zachowają 96 mandatów (górny próg określony w Traktacie z Lizbony). Pozostałych 12 zostanie odjętych państwom, które posiadają więcej niż minimalny próg 6 mandatów, określony w Traktacie.

Mange menn opplever det i tider med stress. Lære om et vanlig helseproblem i aldring menn. Sildenafil tabletter og viagra uten resept er som gift for menn som lider av erektil dysfunksjon.

Ustalenie terminu wyborów

W większości państw członkowskich terminowi wyborów, który miałby zastosowanie zgodnie z art. 11 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, odpowiadałby długi weekend Zielonych Świątek. Dlatego podjęto decyzję o przyspieszeniu wyborów i wyznaczono je na 22–25 maja 2014 r. Wcześniejszy termin wyborów miał przyczynić się do zwiększenia frekwencji oraz zapewnić PE w nowym składzie czas na przygotowania niezbędne do wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Zakaz podwójnego głosowania - zmiana dyrektywy 93/109/WE

Przyjęto dyrektywę Rady 2013/1/UE zmieniającą dyrektywę 93/109/WE w odniesieniu do szczegółowych warunków wykonywania prawa kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami. Wprowadzone zmiany znoszą wymóg przedkładania przez obywateli składających wniosek o kandydowanie w wyborach w państwie członkowskim innym niż państwo pochodzenia zaświadczenia potwierdzającego, że dana osoba nie została pozbawiona prawa do kandydowania oraz zastępują go koniecznością złożenia oświadczenia w tym zakresie, a także wprowadzają niezbędne przepisy w zakresie wymiany informacji między państwami członkowskimi.

Kampania wyborcza i organizacja - postulaty i zalecenia

PE i Komisja wskazały na możliwości poprawy organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego, zachęcając państwa członkowskie m.in. do:
- umieszczenia nazw i symboli europejskich partii politycznych na kartach do głosowania,
- zezwolenia na emitowanie politycznych programów informacyjnych przez europejskie partie polityczne,
- ustanowienia organów kontaktowych odpowiedzialnych za wymianę danych na temat wyborców,
- informowania elektoratu o powiązaniach pomiędzy krajowymi i europejskimi partiami politycznymi (patrz Dokumenty, pkt 8-10).

II. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO KE

Zgodnie z nowymi przepisami TUE, kandydat na przewodniczącego KE jest wybierany ( a nie zatwierdzany) przez PE (art. 14 ust. 1 i 17 ust. 7 TUE). Parlament zaproponował zawarcie porozumienia między PE a Radą Europejską dotyczącego konsultacji w sprawie wyboru przewodniczącego i wyraził oczekiwanie, że kandydat partii, która uzyska najwięcej miejsc zostanie wziety pod uwagę w pierwszej kolejności. PE i Komisja zachęcają do mianowania przez europejskie partie polityczne kandydatów na przewodniczącego Komisji odpowiednio wcześnie przed wyborami (patrz Dokumenty, pkt 8-10).

III. WYNIKI WYBORÓW

Grupy polityczne w PE VIII kadencja wg stanu na 01.07.2014

wykres GP 01.07.2014

Weryfikacja mandatów

Zgodnie z art. 12 Aktu dotyczącego wyborów „Parlament Europejski weryfikuje mandat członków Parlamentu Europejskiego. W tym celu odnotowuje rezultaty ogłoszone urzędowo przez Państwa Członkowskie i rozstrzyga spory, jakie mogą wyniknąć na tle postanowień niniejszego Aktu, inne aniżeli wynikające z przepisów krajowych, do których niniejszy Akt się odnosi”. W PE procedura weryfikacji mandatów została określona w art. 3 jego Regulaminu. Przewodniczący PE zwraca się do właściwych organów państw członkowskich o niezwłoczne przekazanie Parlamentowi nazwisk wybranych posłów. PE dokonuje weryfikacji mandatów i stwierdza ważność mandatu każdego z nowo wybranych posłów, a także rozstrzyga ewentualne spory w oparciu o sprawozdanie Komisji Prawnej PE, sporządzanego na podstawie :

• oficjalnych komunikatów właściwych organów poszczególnych państw członkowskich,
• oświadczeń posłów o niezajmowaniu stanowisk niepołączalnych z wykonywaniem mandatu posła,
• oświadczeń majątkowych.

Dotychczas decyzja PE w sprawie weryfikacji mandatów przyjmowana była pod koniec roku, w którym odbyły się wybory. Do czasu zweryfikowania mandatu posła lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu, posłowie, którzy złożyli oświadczenie o niezajmowaniu stanowisk niepołączalnych z wykonywaniem mandatu posła, biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów zachowując pełnię związanych z tym praw.

IV. DOKUMENTY

  Skład PE

 1. Decyzja Rady Europejskiej ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego, Dz.Urz. UE 2013 L 181, s. 57
 2. Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej określającej skład Parlamentu Europejskiego , P7_TA-PROV(2013)0265
 3. Wniosek dotyczący decyzji Rady Europejskiej ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego, 110/13
 4. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego w perspektywie wyborów w 2014 r., P7_TA-PROV(2013)0082
 5. Termin wyborów

 6. Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu ósmych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, Dz. Urz. UE 2013 L 169, s. 69
 7. Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu ósmych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, P7_TA-PROV(2013)0194
 8. Projekt decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu ósmych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, 7279/13
 9. Przebieg wyborów i udział partii politycznych

 10. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie poprawy organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., P7_TA-PROV(2013)0323
 11. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przygotowanie do wyborów europejskich w 2014 r.: dalsze usprawnienie demokratycznego i skutecznego sposobu przeprowadzania wyborów, COM(2013) 126
 12. Zalecenie Komisji z dnia 12.3.2013 r. dotyczące usprawnienia demokratycznego i skutecznego przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego, C (2013) 1303, Dz. Urz. UE 2013 L 79, s. 29.
 13. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.,P7_TA-PROV(2012)0462
 14. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, COM (2012) 499
 15. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EU, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do finansowania europejskich partii politycznych, COM(2012) 0712
 16. Wybór przewodniczącego KE

 17. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudni 2013 r. w sprawie stosunków Parlamentu Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy krajowe, P7_TA(2013)0599
 18. Prawo kandydowania w wyborach do PE

 19. Dyrektywa Rady 2013/1/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca dyrektywę 93/109/WE w odniesieniu do szczegółowych warunków wykonywania prawa kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, Dz. Urz. UE 2013 L 26, s. 27.
 20. Realizacja zaleceń KE dotyczących poprawy organizacji wyborów

 21. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. W kierunku bardziej demokratycznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Sprawozdanie z realizacji zaleceń Komisji z dnia 12 marca 2013 r. dotyczących usprawnienia demokratycznego i skutecznego przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego, COM(2014) 196

 

wróć do góry