Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Posiedzenia COSAC > XLIX COSAC

 

logo be

AAA Drukuj

XLIX COSAC

23-25.06.2013, DUBLIN

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Agnieszka Pomaska (PO) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Anna Fotyga (PiS) - wiceprzewodnicząca Komisji, Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji, pos. Andrzej Sztorc (PSL) – wiceprzewodniczący Komisji, sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Marek Ziółkowski (PO) – członek Komisji.

PORZĄDEK DZIENNY - PROJEKT

Poniedziałek, 24 czerwca 2013

  1. Otwarcie sesji i sprawy proceduralne.
  2. Podsumowanie obecnej sytuacji i spojrzenie w przyszłość.
  3. Przyszłość integracji europejskiej.
  4. Dążenie do osiągnięcia rezultatów w ramach polityki rozwoju. 

Wtorek, 25 czerwca 2013

  1. Europejska przyszłość dla młodych obywateli.
  2. Rozszerzenie i polityka sąsiedztwa - utrzymanie dynamiki.
  3. Przyjęcie uwag dla instytucji UE i konkluzji XLIX COSAC.

DOKUMENTY

 


wersja pdf

Uwagi XLIX Konferencji COSAC

Dublin, 23-25 czerwca 2013

(Dz. Urz. UE 2013 C 305, s. 1)

Zarządzanie gospodarcze

1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje ważną debatę, która odbywa się na poziomie UE i w państwach członkowskich, dotyczącą planów stopniowego kończenia budowy unii gospodarczej i walutowej (UGW), oraz istotną rolę, jaką odgrywają parlamenty w tej debacie.

2. COSAC z zadowoleniem przyjmuje stanowczą wolę UE, by wspierać konkurencyjność Europy oraz stymulować zrównoważony wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy oraz spójność społeczną w Europie, przy jednoczesnym dążeniu do konsolidacji finansów publicznych.

3. COSAC przyjmuje do wiadomości istnienie szerokiego konsensu co do potrzeby większej demokratycznej odpowiedzialności i legitymizacji jako podstawy tego procesu i ogólnie całej UE, oraz z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji i Rady Europejskiej, aby włączyć te kwestie do szerokiej debaty na temat UGW.

4. COSAC odnotowuje rosnące zaangażowanie parlamentów w semestr europejski, ale zdaje sobie sprawę, że wiele parlamentów wciąż czuje się niedostatecznie zaangażowanych w ten proces. COSAC zachęca te parlamenty do głębszego zaangażowania w semestr w roku 2014, na wcześniejszym etapie tego procesu, a także do przyjęcia oferty Komisji Europejskiej w sprawie dialogu nt. rocznej analizy wzrostu gospodarczego oraz zaleceń dla poszczególnych krajów i strefy euro.

5. COSAC z zadowoleniem przyjmuje istotne kroki podjęte w ostatnich miesiącach w celu wzmocnienia UGW. COSAC odnotowuje przyjęcie tzw. „dwupaku", tzn. rozporządzeń dotyczących wzmocnienia nadzoru budżetowego w strefie euro, a w szczególności przyjmuje z zadowoleniem postanowienia dające parlamentom narodowym prawo żądania od Komisji przedstawienia danemu parlamentowi jej opinii nt. projektu budżetu.

6. COSAC odnotowuje postępy w zakresie realizacji uzgodnionych już elementów unii bankowej oraz zakończenie negocjacji w sprawie rozporządzenia Rady nakładającego na Europejski Bank Centralny określone zadania dotyczące polityki nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, a w szczególności przyjmuje z zadowoleniem włączenie postanowień dotyczących odpowiedzialności i sprawozdawczości EBC przed Parlamentem Europejskim oraz przepisów, w myśl których na żądanie parlamentu narodowego przedstawiciel Rady Nadzorczej przy EBC, wraz z przedstawicielem odpowiedniego organu państwa członkowskiego, będzie miał obowiązek stawić się przed tym parlamentem i odpowiedzieć na pytania dotyczące realizacji zadań w zakresie nadzoru.

7. COSAC oczekuje, że przewodniczący Rady Europejskiej przedstawi Radzie Europejskiej w czerwcu wiążący harmonogram dotyczący koordynacji reform krajowych, wymiaru społecznego UGW, wykonalności i procedur wzajemnych umów w sprawie konkurencyjności i wzrostu oraz mechanizmów solidarnościowych. COSAC podkreśla potrzebę uwzględnienia w tych projektach możliwości stworzenia mechanizmów wspierających budowę Europy zrównoważonej energii i przeciwdziałającej zmianom klimatu.

8. COSAC z zadowoleniem przyjmuje Raport Komisji Europejskiej o konwergencji 2013 dotyczący Łotwy, a także postępy Łotwy w spełnianiu warunków przyjęcia euro 1 stycznia 2014, jako dalsze potwierdzenie wzmocnienia integracji gospodarczej w UE.

Demokratyczna odpowiedzialność i legitymizacja

9. COSAC uznaje inicjatywę Komisji w sprawie przygotowania wyborów do PE w dniach 22-25.05.2014 za bardzo cenną, niemniej wyraża głębokie zaniepokojenie stopniem rozbieżności, jaka powstała między obywatelami Europy a Unią Europejską; zgodnie z art. 10 ust. 2 TUE, w związku z Europejskim Rokiem Obywateli, COSAC podkreśla znaczenie przeprowadzenia rzeczywistej debaty publicznej przed wyborami, aby zwiększyć frekwencję wyborczą i wzmacniać więź pomiędzy obywatelami a Unią Europejską; w związku z tym, parlamenty oraz partie polityczne powinny zwiększyć swoje zaangażowanie jako organizatorzy debat na tematy europejskie, uświadamiający obywatelom ich prawa oraz wyzwania w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

10. COSAC uważa, że parlamenty, także za pośrednictwem partii politycznych na szczeblu europejskim i krajowym, mają do spełnienia szczególną rolę w budowaniu więzów pomiędzy obywatelami, a procesem decyzyjnym w Europie. COSAC stwierdza, że parlamenty powinny w większym stopniu korzystać z istniejących narzędzi, ale przyznaje też, że niezbędne będzie stworzenie nowych mechanizmów, które umożliwią parlamentom, a w rezultacie także obywatelom, zmierzenie się z problemami dotyczącymi demokratycznej legitymizacji i odpowiedzialności.

11. COSAC wzywa zatem Komisję Europejską i Radę Europejską do współpracy z parlamentami i przedstawienia konkretnych propozycji, zwiększających demokratyczną legitymizację i odpowiedzialność, z równą determinacją i ambicją, co w przypadku innych aspektów kończenia budowy UGW.

Zatrudnienie ludzi młodych

12. COSAC wzywa Radę Europejską do uzgodnienia w czerwcu skutecznych i pilnych działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu wśród ludzi młodych. COSAC podkreśla potrzebę promowania mobilności młodych ludzi poszukujących pracy oraz mobilności młodych pracowników, między innymi poprzez wzmocnienie programu „Twoja pierwsza praca z EURES-em" („Your First EURES Job") na rzecz transgranicznego zatrudnienia oraz poprzez utworzenie programu „Erasmus" na rzecz szkolenia zawodowego. COSAC podkreśla znaczenie propagowania przedsiębiorczości ludzi młodych oraz kobiet poprzez poprawę możliwości kredytowania dla MŚP, w tym rozwój mikrokredytów.

Rozszerzenie UE

13. COSAC uważa, że niezależnie od pogłębionej integracji, aktualnie trwającej a także planowanej w UE, należy utrzymać tempo transformacyjnego procesu rozszerzania UE, a państwom kandydującym i potencjalnym kandydatom należy w dalszym ciągu oferować realistyczną perspektywę ewentualnego członkostwa, aby motywować je do przeprowadzania niezbędnych reform.

14. COSAC oczekuje na przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca i udział chorwackich parlamentarzystów w pracach COSAC jako pełnoprawnych jego członków, począwszy od prezydencji litewskiej.

15. COSAC z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte w kwietniu pomiędzy Serbią a Kosowem, a także uzgodniony w maju plan realizacji. COSAC odnotowuje zalecenie Komisji w sprawie rozpoczęcia negocjacji z Serbią w sprawie przystąpienia do UE. Ponadto COSAC uznaje zalecenie Komisji w sprawie rozpoczęcia negocjacji z Kosowem dotyczących układu o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz sporządzenia przez Komisję sprawozdania z wdrożenia jego postanowień.

16. COSAC wzywa Radę do otwarcia negocjacji akcesyjnych z Serbią i Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz negocjacji z Kosowem w sprawie podpisania układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, a także zauważa postępy w negocjacjach z Czarnogórą i Turcją, uzależnionych, zwłaszcza jeżeli chodzi o drugie z państw, od kontynuowania reform i przestrzegania kryteriów kopenhaskich.

17. COSAC wyraża głębokie zaniepokojenie doniesieniami z Turcji. Prawo do organizowania pokojowych protestów, a także pluralizm i tolerancja należą do filarów demokracji. Wyrażanie odmiennych poglądów i stanowisk powinno się odbywać w warunkach dialogu i pokojowej konfrontacji. Wierząc, że Turcja będzie w stanie przezwyciężyć okresowe trudności niezwłocznie przyjmując postawę dojrzałej demokracji, COSAC będzie nadal wyrażać stanowcze przekonanie o europejskiej perspektywie Turcji oraz jej roli jako głównego czynnika gwarantującego stabilizację i równowagę geopolityczną w krajach basenu Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie. COSAC liczy także na to, że UE będzie z determinacją działać na rzecz osiągnięcia tych celów.

18. COSAC docenia osiągnięcie przez parlament Albanii kompromisu wymaganego przez UE przed wyborami parlamentarnymi 23 czerwca, dotyczącego niektórych reform w obszarze administracji sądowej i publicznej oraz zmian regulaminu parlamentu. COSAC wzywa partie polityczne Albanii, które wejdą w skład nowego rządu, aby pozostały wierne zasadzie praworządności. COSAC podkreśla znaczenie wdrożenia planu działania na rzecz integracji z UE, aby zapewnić wejście w życie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu z Bośnią i Hercegowiną. COSAC wzywa swoich członków do dalszego rozwijania kontaktów międzyparlamentarnych z obydwoma tymi państwami.

19. COSAC wzywa parlamenty, jako instytucje otrzymujące informacje na temat wniosków o członkostwo w UE zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej, do pełniejszego i bardziej kompleksowego zaangażowania w debatę na temat poszerzenia UE w ramach rozszerzania debaty publicznej w tej sprawie na poziomie narodowym w poszczególnych państwach członkowskich.

Rozwój

20. COSAC zdaje sobie sprawę z konieczności pełnej realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (MCR) oraz z historycznej szansy, jaką dają MCR i reprezentowane przez nie uzgodnione globalnie priorytety rozwoju, aby skupić uwagę polityczną i skierować wysiłki bezpośredniej współpracy międzynarodowej na określoną liczbę możliwych do realizacji celów.

21. COSAC zdaje sobie sprawę z faktu, że zbliża się ustalony termin realizacji MCR, oraz że, w oczekiwaniu na ich realizację, rozpoczęła się globalna debata na temat sposobu wykorzystania MCR do sformułowania zasad nowego, uzgodnionego w skali globalnej zestawu priorytetów współpracy międzynarodowej w sprawie wyeliminowania skrajnego ubóstwa.

22. COSAC przyjmuje do wiadomości zdecydowane poglądy, wyrażane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Europie i na całym świecie w sprawie konieczności oparcia nowych ram rozwoju na potrzebach, prawach i priorytetach społeczności zmagających się z nędzą, wykluczeniem i dyskryminacją.

23. COSAC zachęca przywódców państw UE do rozwijania na poziomie krajowym i lokalnym inicjatyw mających na celu osiągnięcie konsensu w sprawie głównych priorytetów walki z ubóstwem i marginalizacją w Europie i na świecie oraz do przekazywania informacji na temat wyników takich inicjatyw.

24. COSAC podkreśla potrzebę pracy nad ciągłym wzmacnianiem programów rozwojowych UE i państw członkowskich poprzez realizację zobowiązań w sprawie wielkości i jakości udzielanej pomocy oraz wygaszania wszelkich form pomocy wiązanej, zgodnie z deklaracją paryską oraz Partnerstwem z Pusan w sprawie skutecznej współpracy na rzecz rozwoju.

25. COSAC wzywa parlamenty narodowe do pełniejszego i bardziej całościowego zaangażowania w debatę na temat rozwoju w ramach rozszerzenia debaty publicznej w tej sprawie na poziomie narodowym w poszczególnych państwach członkowskich.

Zasada pomocniczości

26. COSAC zdaje sobie sprawę z pracy Komisji związanej z zajmowaniem się dużą liczbą uzasadnionych opinii przesyłanych przez parlamenty narodowe. COSAC wzywa jednak Komisję do szybszego udzielania odpowiedzi na uzasadnione opinie wydawane przez parlamenty narodowe i większego koncentrowania się na argumentach zawartych w każdej uzasadnionej opinii.

27. Choć COSAC docenia praktyczne uzgodnienia opublikowane przez przewodniczącego Barroso w 2009, to uważa również, że należy wyciągnąć wnioski z pierwszej „żółtej kartki", zastosowanej w odniesieniu do propozycji rozporządzenia „Monti II". W praktyce, po uruchomieniu pierwszej w historii „żółtej kartki", wokół tych uzgodnień narosły pewne niejasności i dlatego COSAC zachęca Komisję do przeanalizowania, udoskonalenia i objaśnienia sposobu, w jaki te uzgodnienia będą stosowane w odniesieniu do procedury zarówno żółtej, jak i pomarańczowej kartki.

28. COSAC zachęca Komisję, aby w tym przeglądzie określiła w szczególności, jak i kiedy będzie udzielała odpowiedzi na uruchomione w ten sposób kartki, oraz przewidziane na to ramy czasowe.

29. COSAC zachęca również Komisję do określenia sposobu komunikacji z parlamentami narodowymi w przypadku uruchomienia procedury kartki oraz zaleca Komisji bardziej szczegółowe odnoszenie się do problemów zgłaszanych przez parlamenty narodowe w uzasadnionych opiniach. W świetle powyższego COSAC zauważa, że w marcu 2013, w wyniku wniosku skierowanego do Komisji w ramach Uwag XLVIII COSAC, te parlamenty narodowe, które przedstawiły uzasadnione opinie w sprawie projektu rozporządzenia Monti II, otrzymały od Komisji pismo z uzasadnieniem, dlaczego jej zdaniem nie doszło do naruszenia zasady pomocniczości. COSAC zauważa jednak, że odpowiedź była ogólna i nie odnosiła się do wszystkich szczegółowych argumentów przedstawionych przez poszczególne parlamenty narodowe.

30. Na koniec COSAC stwierdza, że termin ośmiu tygodni na kontrolę przestrzegania zasady pomocniczości jest w większości przypadków wystarczający. W kontekście debaty na temat przyszłości UE, COSAC podkreśla jednak, że kolejny przegląd Traktatu powinien uwzględniać opinię parlamentów narodowych, zgodnie z którą wydłużenie tego okresu usprawniłoby proces i zneutralizowało wpływ okresów wakacyjnych i przerw w obradach parlamentów, oraz podkreśla, że wydłużenie terminu kontroli nie spowodowałoby istotnego spowolnienia europejskiej procedury ustawodawczej.

Dialog polityczny

31. COSAC uważa, że parlamenty narodowe powinny być skuteczniej angażowane w proces ustawodawczy Unii Europejskiej, nie tylko w roli strażników zasady pomocniczości, ale także jako aktywni uczestnicy tego procesu. Zaangażowanie takie nie ograniczałoby się tylko do wydawania uzasadnionych opinii na temat projektów aktów ustawodawczych, mogących blokować takie akty, ale byłoby bardziej pozytywnym, przemyślanym i bardziej holistycznym podejściem, w którym parlamenty mogłyby zachęcać Komisję do opracowywania projektów ustawodawczych, które parlamenty uznają za niezbędne lub do analizy i dostosowania istniejących projektów na podstawie podanego uzasadnienia.

32. Art. 12 Traktatu o Unii Europejskiej stwierdza, że parlamenty narodowe aktywnie przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania Unii. W tym kontekście COSAC zamierza nadal budować i promować głębsze, pozytywne zaangażowanie parlamentów narodowych w proces ustawodawczy.

33. COSAC wzywa Komisję do rozpatrzenia, w kontekście bieżącego dialogu politycznego, wszystkich indywidualnych lub zbiorowych wniosków parlamentów narodowych w sprawie nowych projektów ustawodawczych.

34. COSAC zauważa rosnące znaczenie kontroli parlamentarnej dla całego procesu legislacyjnego. Mając na uwadze w szczególności wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014, COSAC zwraca uwagę trojki prezydencji, Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Komisji na potrzebę zapewnienia odpowiedniego czasu na przeprowadzenie kontroli na szczeblu krajowym przed zakończeniem procesu legislacyjnego.

35. COSAC wzywa również Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi i rozważenie opinii w sprawie określonych projektów ustawodawczych - lub określonych aspektów takich projektów - opracowanych w kontekście dialogu politycznego przez co najmniej jedną trzecią parlamentów narodowych.

36. Zachęca się Komisję, aby informowała parlamenty narodowe z wyprzedzeniem i na piśmie, albo na kolejnym spotkaniu przewodniczących lub posiedzeniu plenarnym COSAC – bądź też podczas innej odpowiedniej konferencji organizowanej przez prezydencję - o swoim stanowisku w sprawie takich wniosków lub uwag politycznych, o których mowa powyżej.

37. Mając na uwadze rozwijanie wkładu i zaangażowania parlamentów narodowych na wczesnym etapie procesu formułowania polityki unijnej, COSAC zachęca Komisję do dopilnowania, aby parlamenty narodowe były specjalnie informowane o wszystkich publicznych konsultacjach Komisji w chwili ich rozpoczęcia, zgodnie z treścią Uwag XLVII Konferencji COSAC, oraz do szczególnie wnikliwego rozpatrywania wszelkich uwag wnoszonych przez parlamenty w ramach takich konsultacji.

 


wersja pdf

Konkluzje XLIX Konferencji COSAC

Dublin, 23-25 czerwca 2013 r.

1. Raport półroczny

1.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje 19. raport półroczny sporządzony przez Sekretariat COSAC i dziękuje Sekretariatowi za wykonaną pracę. Raport zawiera przydatne informacje nt. zaangażowania parlamentów w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej, semestru europejskiego oraz procesu rozszerzenia UE. Raport poddaje również analizie kontrolę poszanowania zasady pomocniczości przeprowadzaną w parlamentach i dokumentuje zakres międzyparlamentarnej współpracy w tym zakresie.

2. Ostatnie spotkania parlamentarne

2.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje Konkluzje prezydencji z ostatniej Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE, która odbyła się w dn. 21-23 kwietnia 2013 r. w Nikozji, oraz wyraża swoje poparcie dla porozumienia zawartego w sprawie powołania Konferencji zgodnie z art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, co mogłoby nastąpić w oparciu o istniejące modele współpracy międzyparlamentarnej według formuły Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. COSAC oczekuje na inauguracyjne posiedzenie Międzyparlamentarnej Konferencji w sprawie Zarządzania Gospodarczego i Finansowego Unii Europejskiej, które odbędzie się w Wilnie w dniach 16-18 października 2013 r. i apeluje o dokładne rozważenie ustaleń dotyczących tej oraz następnej konferencji, która będzie współorganizowana w Brukseli.

2.2. COSAC z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie z nieformalnego spotkania w Kopenhadze w dniu 11 marca 2013 r. w sprawie roli parlamentów narodowych w UE jako forum otwartej dyskusji i wymiany idei.

2.3. COSAC welcomes suggestions to use videoconferencing for interparliamentary cooperation and for the purposes of enhancing the exchange of information between national Parliaments and the suggestion to draw on to a greater extent the COSAC secretariat and national Parliament representatives in Brussels

2.3. COSAC z zadowoleniem przyjmuje propozycje wykorzystania wideokonferencji na potrzeby współpracy międzyparlamentarnej oraz na potrzeby usprawnienia wymiany informacji między parlamentami narodowymi, a także propozycję wykorzystania w szerszym zakresie Sekretariatu COSAC oraz przedstawicieli parlamentów narodowych w Brukseli.

2.4. COSAC odnotowuje ważną rolę parlamentów narodowych w krajowych procesach decyzyjnych w sprawach UE. Wiele państw wypracowało metody i procedury dotyczące włączenia spraw UE do codziennego funkcjonowania i pracy parlamentów narodowych. Te doświadczenia i dobre praktyki mogą stanowić inspirację dla innych w zakresie usprawniania kontroli spraw UE i wzmacniania odpowiedzialności również na poziomie narodowym

3. Rzeczywista Unia Gospodarcza i Walutowa

3.1. COSAC odnotowuje, że w większości parlamentów toczy się aktywna debata na temat najważniejszych dokumentów UGW i większość parlamentów w taki lub inny sposób monitoruje spotkania i/lub konkluzje z posiedzeń Rady Europejskiej. COSAC uważa, że należy zrobić więcej dla rozwoju debaty międzyparlamentarnej dotyczącej tych kwestii oraz szerzej, na temat fundamentalnych zagadnień demokracji w UE. COSAC wzywa przyszłe prezydencje do opracowania najlepszej metody wspierania takiej debaty, szczególnie w kontekście nowej konferencji na podstawie art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej.

3.2. COSAC zachęca parlamenty do większego wykorzystania istniejących narzędzi oraz do opracowywania nowych mechanizmów na poziomie narodowym i europejskim, tak aby zapewnić demokratyczną legitymizację UGW, a w szczególności, aby zapewnić, że demokratyczna legitymizacja i odpowiedzialność pozostają na poziomie, na którym są podejmowane i wdrażane decyzje.

3.3. COSAC zachęca Parlament Europejski oraz parlamenty narodowe sprawujące prezydencję w Radzie UE w pierwszej połowie roku do przeanalizowania konstruktywnych komentarzy zawartych w 19. raporcie półrocznym w związku z organizacją „Europejskiego tygodnia parlamentarnego”.

4. Wymiana informacji między parlamentami w sprawie kontroli poszanowania zasady pomocniczości

4.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje ciągły rozwój procedur i praktyk związanych z kontrolą poszanowania zasady pomocniczości. Należy w szczególności podkreślić wzrost wymiany informacji pomiędzy administracjami poszczególnych parlamentów, większą współpracę pomiędzy przedstawicielami parlamentów narodowych w Brukseli oraz stałą wysoką frekwencję na konferencjach międzyparlamentarnych.

4.2. COSAC z zadowoleniem przyjmuje istotny wzrost wymiany informacji pomiędzy parlamentami i izbami na temat kontroli poszanowania zasady pomocniczości, z zastosowaniem różnych metod i sieci wymiany informacji, w szczególności bazy danych IPEX oraz przedstawicieli parlamentów narodowych w Brukseli. COSAC wyraża zadowolenie z powodu skutecznej intensyfikacji międzyparlamentarnej wymiany informacji od momentu wejścia w życie Traktatu z Lizbony, która w wielu wypadach przekłada się na konkretne wyniki w zakresie kontroli poszanowania zasady pomocniczości. COSAC przypomina parlamentom narodowym o znaczeniu skutecznego przeprowadzania kontroli poszanowania zasady pomocniczości i zachęca do współpracy w celu osiągnięcia, gdy jest to właściwe, progów przez parlamenty narodowe.

4.3. W kontekście tej zwiększonej wymiany informacji, COSAC odnotowuje możliwość wprowadzenia dalszych usprawnień, takich jak: wymiana informacji pomiędzy parlamentami na jeszcze wcześniejszych etapach kontroli; poprawa zawartości strony internetowej IPEX, tak aby pokazywać istotne przyczyny złamania zasady pomocniczości oraz – w odniesieniu do parlamentów - zapewnić dokładną informację we właściwym czasie, a także publikowanie dokładniejszych streszczeń lub tłumaczeń istotnych dokumentów w języku angielskim i/lub francuskim; zwiększanie wymiany informacji między parlamentarzystami na forum i/lub przy okazji spotkań Konferencji COSAC.

5. Stały członek Sekretariatu COSAC

5.1. COSAC przypomina, że bieżąca kadencja obecnego stałego członka Sekretariatu COSAC wygasa z dniem 31 grudnia 2013 roku. COSAC podkreśla, że powołanie nowego stałego członka powinno odbyć się podczas L Konferencji COSAC, dlatego też wzywa prezydencję litewską o przygotowanie powołania nowego stałego członka.

5.2. COSAC przypomina również, że bieżące współfinansowanie stałego członka Sekretariatu COSAC oraz kosztów prowadzenia biura i strony internetowej COSAC wygaśnie z dniem 31 grudnia 2013 roku. COSAC z zadowoleniem przyjmuje listy intencyjne od 22 parlamentów narodowych wyrażające zobowiązanie do współfinansowania przez kolejne dwa lata, czyli w okresie 2014-2015. Ponadto COSAC z zadowoleniem przyjmuje fakt, że osiągnięta została minimalna liczba 14 parlamentów państw członkowskich deklarujących współfinansowanie. COSAC wzywa pozostałe parlamenty/izby do odnowienia swoich zobowiązań w sprawie współfinansowania.

wróć do góry