Strona główna > Materiały OIDE > Unia Europejska > Materiały OIDE > Materiały OIDE

 

AAA Drukuj

Materiały OIDE

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

 
Wybierz artykuł:        
 

Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2018)  pdf
Opublikowano: 19.12.2017
Dziedzina: Polityka gospodarcza i pieniężna
Semestr europejski, wprowadzony na mocy rozporządzenia nr 1175/2011, ma na celu koordynację polityk gospodarczych i budżetowych państw członkowskich UE.
W opracowaniu przedstawiono schemat semestru, zebrano dokumenty, na podstawie których są realizowane kolejne cykle koordynacji (pierwszy semestr został wdrożony częściowo w 2011 roku), oraz w tabeli podlinkowano chronologicznie dokumenty związane z realizacją semestru w Polsce, w tym zapisy posiedzeń sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, kontrola budżetowa, konwergencja gospodarcza, deficyt budżetowy, nadzór wielostronny, obszar euro, program stabilizacji
kreska

Brexit - aspekty proceduralne pdf
Opublikowano: 15.12.2017
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
23 czerwca 2016 obywatele Zjednoczonego Królestwa opowiedzieli się w za wyjściem z UE (51,9% do 48,1%). Zgodnie z art. 50 ust. 2 TUE formalna procedura wyjścia z UE została uruchomiona 29 marca 2017 wraz z notyfikacją Radzie Europejskiej decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii.
Słowa kluczowe: Zjednoczone Królestwo, członkostwo w UE
kreska

WPBiO - kalendarium pdf
Opublikowano: 15.12.2017
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Traktat z Lizbony stworzył podstawy prawne do wzmocnienia współpracy w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE (WPBiO). Począwszy od 2013 r., szczególnie po negatywnym wyniku referendum w sprawie Brexitu, ze strony instytucji UE, a także niektórych państw członkowskich pojawiły się propozycje wzmocnienia WPBiO.
W opracowaniu przedstawiono unijne dokumenty dotyczące najnowszych propozycji w dziedzinie polityki obrony.
Słowa kluczowe: polityka obronna, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony
kreska

WPBiO - architektura prawno-instytucjonalna pdf
Opublikowano: 15.12.2017
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Traktat z Lizbony stworzył podstawy prawne do wzmocnienia współpracy w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE (WPBiO), w tym stała współpraca strukturalna, klauzule wzajemnej obrony i solidarności, rozszerzenie zakresu wzmocnionej współpracy oraz tzw. zadań petersberskich.
W opracowaniu omówiono główne postanowienia traktatowe stanowiące podstawę do dyskusji nad wzmocnieniem współpracy w ramach WPBiO oraz instytucje i organy UE zaangażowane w realizację WPBIO, a także zebrano wybrane publikacje na temat wzmocnienia WPBiO.
Słowa kluczowe: polityka obronna, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony
kreska

Europejska inicjatywa obywatelska – przegląd rozporządzenia pdf
Opublikowano: 13.12.2017
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
W opracowaniu prezentujemy główne wnioski wynikające z dotychczasowego funkcjonowania inicjatywy wraz z propozycjami zmian zawartymi w unijnych dokumentach.
Słowa kluczowe: prawo Unii Europejskiej, obywatelstwo europejskie
kreska

Podwójna jakość produktów spożywczych na jednolitym rynku pdf
Opublikowano: 28.11.2017
Dziedzina: rynek wewnętrzny
26 września 2017 Komisja Europejska opublikowała wytyczne dla państw członkowskich w sprawie stosowania unijnego prawa do produktów spożywczych o podwójnej jakości, czyli wprowadzanych do obrotu na jednolitym rynku pod tą samą marką lecz różniących się jakością w poszczególnych państwach członkowskich. W niniejszym opracowaniu omówiono toczące się obecnie prace nad zapobieganiem podwójnym standardom jakości żywności w UE.
Słowa kluczowe: polityka konsumencka, konsumpcja żywności, jakość produktu, informacja konsumencka
kreska

Partnerstwo Wschodnie pdf
Opublikowano: 24.11.2017
Dziedzina: działania zewnętrzne
Prezentacja najważniejszych dokumentów, przyjętych po IV szczycie Partnerstwa Wschodniego w maju 2015, odnoszących się bezpośrednio do kwestii Partnerstwa Wschodniego, a także wyników V szczytu PW w Brukseli, 24 listopada 2017.
Słowa kluczowe: europejska polityka sąsiedztwa, polityka regionalna UE, międzynarodowa rola UE, bezpieczeństwo europejskie, współpraca europejska, pomoc rozwojowa, państwa środkowo-wschodniej Europy, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina
kreska

Sprawozdanie z realizacji nowej europejskiej polityki sąsiedztwa pdf
Opublikowano 20.11.2017
Dziedzina: Działania zewnętrzne
Wspólne sprawozdanie Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela z maja 2017 prezentuje realizację europejskiej polityki sąsiedztwa po wprowadzeniu nowego podejścia do tej polityki w listopadzie 2015. Przegląd EPS z maja 2015 pozwolił na określenie nowych ram współpracy UE z krajami partnerskimi – patrz Materiały OIDE: Rewizja europejskiej polityki sąsiedztwa.
Słowa kluczowe:europejska polityka sąsiedztwa, polityka regionalna UE, międzynarodowa rola UE, bezpieczeństwo europejskie
kreska

Polityka młodzieżowa UE pdf
Opublikowano: 15.11.2017
Dziedzina: edukacja, kształcenie zawodowe i młodzież
UE wspiera, koordynuje i uzupełnia działania państw członkowskich na rzecz młodzieży. Działania Unii są realizowane w oparciu o strategię UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018. W związku z planowanym przyjęciem nowego dokumentu w tym zakresie, trwają konsultacje dotyczące przyszłych celów unijnej polityki młodzieżowej. W opracowaniu zebrano dokumenty dotyczące polityki młodzieżowej Unii oraz odnośniki do wybranych publikacji i stron internetowych na ten temat.
Słowa kluczowe: polityka młodzieżowa, młodzież, wymiana młodzieży, mobilność studentów
kreska

Strategiczne ramy UE dotyczące praw człowieka i demokracji pdf
Opublikowano: 26.10.2017
Dziedzina: Prawa człowieka
20 lipca 2015 Rada przyjęła nowy plan działania na lata 2015-2019, którego celem jest dalsze wdrażanie strategicznych ram UE dotyczących praw człowieka i demokracji, określonych w dokumencie z 25 czerwca 2012. W 2017 roku dokonano śródokresowego przeglądu realizacji planu.
Słowa kluczowe: prawa człowieka, ochrona praw człowieka
kreska

Jawność prac legislacyjnych Rady – dochodzenie ERPO pdf
Opublikowano: 16.10.2017
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
10 marca 2017 Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich (ERPO) rozpoczęła dochodzenie w sprawie jawności dokumentów przyjmowanych w ramach dyskusji nad projektami aktów ustawodawczych w ciałach przygotowawczych Rady. W opracowaniu prezentowane są dokumenty powstające w toku tego dochodzenia.
Słowa kluczowe: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Rada Unii Europejskiej, jawność procesów decyzyjnych
kreska

Unia energetyczna pdf
Opublikowano 17.10.2017
Dziedzina: Energia
Plan stworzenia unii energetycznej opartej na pięciu priorytetowych obszarach został opublikowany przez Komisję Europejską w lutym 2015 roku. Poniżej przedstawiono najważniejsze dokumenty określające kształt unii energetycznej, w tym drugie sprawozdanie roczne pokazujące stan realizacji w 2016 oraz propozycje KE ujęte w pakiecie dotyczącym czystej energii (tzw. pakiecie zimowym).
Słowa kluczowe: energia, bezpieczeństwo dostaw, zaopatrzenie w energię, współpraca energetyczna, gaz, polityka energetyczna
kreska

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości pdf
Opublikowano: 11.04.2017
Dziedzina: przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
10 kwietnia 2017 Komisja Europejska opublikowała piątą unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości – niewiążące narzędzie, które ma zapewnić obiektywne i porównywalne dane na temat efektywności i niezawisłości systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich.
Przedstawiono charakterystykę tablicy, źródła zawartych w niej danych, a także wskazano odnośniki do tekstów poprzednich unijnych tablic wyników wymiaru sprawiedliwości oraz do informacji KE.
Słowa kluczowe: przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, sądownictwo
kreska

60 rocznica traktatów rzymskich – debata nad przyszłością UE pdf
Opublikowano 27.03.2017
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Po referendum w Zjednoczonym Królestwie w sprawie Brexitu państwa członkowskie podjęły decyzję o rozpoczęciu politycznej refleksji w celu nadania impulsu reformie UE. Obchody 60 rocznicy podpisania traktatów rzymskich stanowią okazję do podsumowania tej refleksji oraz wyznaczenia dalszych kierunków integracji. W opracowaniu omówiono przebieg debaty nad przyszłością UE oraz załączono najważniejsze dokumenty przyjmowane w jej toku przez instytucje UE i państwa członkowskie, a także parlamenty narodowe.
Słowa kluczowe: dalszy rozwój UE, traktaty europejskie
kreska

Reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA) pdf
Opublikowano 20.03.2017
Dziedzina: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
6 kwietnia 2016 Komisja przedstawiła założenia reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA), a w maju i lipcu 2016 projekty aktów prawnych w tym zakresie. W PE i Radzie trwają prace nad projektami Komisji. Rada Europejska wezwała Radę do osiągniecia konsensu w sprawie polityki azylowej podczas prezydencji maltańskiej, czyli do końca czerwca 2017.
W opracowaniu zebrano dokumenty programowe, projekty aktów prawnych i wybrane publikacje dotyczące wzmocnienia WESA.
Słowa kluczowe: prawo azylu, uchodźca, przyjmowanie cudzoziemców, program unijny, przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, polityka migracyjna UE
kreska

Europejski filar praw socjalnych pdf
Opublikowano 16.03.2017
Dziedzina: Zatrudnienie i polityka społeczna
W orędziu o stanie Unii z 14 września 2016 Przewodniczący Komisji J.C. Juncker potwierdził zapowiedzianą rok wcześniej inicjatywę utworzenia europejskiego filaru praw socjalnych. Do końca 2016 roku Komisja prowadziła konsultacje z państwami członkowskimi dotyczące zakresu i przyszłej roli filaru oraz przegląd dorobku w tym zakresie. Na tej postawie Komisja przedstawi ostateczny projekt filaru.
W opracowaniu zebrano dokumenty dotyczące europejskiego filaru praw socjalnych oraz odnośniki do wybranych publikacji i stron internetowych na ten temat.
Słowa kluczowe: prawa socjalne, rynek pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, warunki pracy, strefa euro
kreska

Zielone i białe księgi pdf
Opublikowano 13.03.2017
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Zielone i białe księgi są dokumentami konsultacyjnymi Komisji Europejskiej, które stanowią etap przygotowawczy poprzedzający publikację projektu legislacyjnego czy konkretne działania UE.
Przedstawiono charakterystykę tych dokumentów, metody ich wyszukiwania, a także aktualizowaną listę ostatnio opublikowanych zielonych i białych ksiąg.
Słowa kluczowe: konsultacje publiczne, parlament narodowy
kreska

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu Europejskiego – VIII kadencja pdf
Opublikowano 28.02.2017
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Zasygnalizowano najważniejsze, będące efektem kompleksowego przeglądu przepisów, zmiany w Regulaminie Parlamentu Europejskiego, które weszły w życie 16 stycznia 2017; zamieszczono linki do dokumentów.
Słowa kluczowe: Parlament Europejski, regulamin, funkcjonowanie instytucji
kreska