Strona główna > Materiały OIDE

 

malta

AAA Drukuj

Materiały OIDE

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

 
Wybierz artykuł:        
 

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości pdf
Opublikowano: 11.04.2017
Dziedzina: przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
10 kwietnia 2017 Komisja Europejska opublikowała piątą unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości – niewiążące narzędzie, które ma zapewnić obiektywne i porównywalne dane na temat efektywności i niezawisłości systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich.
Przedstawiono charakterystykę tablicy, źródła zawartych w niej danych, a także wskazano odnośniki do tekstów poprzednich unijnych tablic wyników wymiaru sprawiedliwości oraz do informacji KE.
Słowa kluczowe: przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, sądownictwokreska

Brexit - dokumenty pdf
Opublikowano: 06.04.2017
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
23 czerwca 2016 obywatele Zjednoczonego Królestwa opowiedzieli się w za wyjściem z UE.
Niniejsze opracowanie przedstawia dokumenty określające stanowiska stron w procesie negocjacji umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE, z uwzględnieniem prac poszczególnych instytucji UE.
Słowa kluczowe: Zjednoczone Królestwo, członkostwo w UEkreska

Prokuratura Europejska pdf
Opublikowano 06.04.2017
Dziedzina: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Zgodnie z art. 86 ust. 1 TfUE Rada może ustanowić Prokuraturę Europejską w celu zwalczania przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii. 17 lipca 2013 KE przedstawiła wniosek rozporządzenia Rady w tej sprawie. W opracowaniu krótko omówiono najważniejsze założenia i przebieg prac nad projektem, odnosząc się m.in. do uruchomienia przez parlamenty narodowe mechanizmu żółtej kartki oraz do perspektywy ustanowienia wzmocnionej współpracy w tym obszarze. Zebrano podstawowe dokumenty wraz z linkami do procesu legislacyjnego oraz wybrane strony internetowe i publikacje elektroniczne.
Słowa kluczowe: Prokuratura Europejska, przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnychkreska

Brexit - aspekty proceduralne pdf
Opublikowano: 29.03.2017
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
23 czerwca 2016 obywatele Zjednoczonego Królestwa opowiedzieli się w za wyjściem z UE (51,9% do 48,1%). Zgodnie z art. 50 ust. 2 TUE formalna procedura wyjścia z UE zostaje uruchomiona wraz z notyfikacją decyzji o wystąpieniu z Unii Radzie Europejskiej. Notyfikacja została złożona przez Zjednoczone Królestwo 29 marca 2017.
Słowa kluczowe: Zjednoczone Królestwo, członkostwo w UE
kreska

60 rocznica traktatów rzymskich – debata nad przyszłością UE pdf
Opublikowano 27.03.2017
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Po referendum w Zjednoczonym Królestwie w sprawie Brexitu państwa członkowskie podjęły decyzję o rozpoczęciu politycznej refleksji w celu nadania impulsu reformie UE. Obchody 60 rocznicy podpisania traktatów rzymskich stanowią okazję do podsumowania tej refleksji oraz wyznaczenia dalszych kierunków integracji. W opracowaniu omówiono przebieg debaty nad przyszłością UE oraz załączono najważniejsze dokumenty przyjmowane w jej toku przez instytucje UE i państwa członkowskie, a także parlamenty narodowe.
Słowa kluczowe: dalszy rozwój UE, traktaty europejskiekreska

Reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA) pdf
Opublikowano 20.03.2017
Dziedzina: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
6 kwietnia 2016 Komisja przedstawiła założenia reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA), a w maju i lipcu 2016 projekty aktów prawnych w tym zakresie. W PE i Radzie trwają prace nad projektami Komisji. Rada Europejska wezwała Radę do osiągniecia konsensu w sprawie polityki azylowej podczas prezydencji maltańskiej, czyli do końca czerwca 2017.
W opracowaniu zebrano dokumenty programowe, projekty aktów prawnych i wybrane publikacje dotyczące wzmocnienia WESA.
Słowa kluczowe: prawo azylu, uchodźca, przyjmowanie cudzoziemców, program unijny, przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, polityka migracyjna UE
kreska

Europejska Unia Obrony  pdf
Opublikowano 20.03.2017
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Po negatywnym wyniku referendum w sprawie Brexitu, ze strony instytucji UE, a także niektórych państw członkowskich pojawiły się propozycje wzmocnienia wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE (WPBiO), w tym stworzenie jednej siedziby głównej dla unijnych misji cywilnych i wojskowych, wsparcie dla europejskiego przemysłu obronnego czy uruchomienie stałej współpracy strukturalnej. Jednocześnie PE wezwał do utworzenia Europejskiej Unii Obrony. W opracowaniu przedstawiono unijne dokumenty dotyczące najnowszych propozycji w dziedzinie polityki obrony oraz wybrane publikacje na ten temat.
Słowa kluczowe: polityka obronna, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, obrona strategiczna, Europejska Agencja Obrony
kreska

Europejski filar praw socjalnych pdf
Opublikowano 16.03.2017
Dziedzina: Zatrudnienie i polityka społeczna
W orędziu o stanie Unii z 14 września 2016 Przewodniczący Komisji J.C. Juncker potwierdził zapowiedzianą rok wcześniej inicjatywę utworzenia europejskiego filaru praw socjalnych. Do końca 2016 roku Komisja prowadziła konsultacje z państwami członkowskimi dotyczące zakresu i przyszłej roli filaru oraz przegląd dorobku w tym zakresie. Na tej postawie Komisja przedstawi ostateczny projekt filaru.
W opracowaniu zebrano dokumenty dotyczące europejskiego filaru praw socjalnych oraz odnośniki do wybranych publikacji i stron internetowych na ten temat.
Słowa kluczowe: prawa socjalne, rynek pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, warunki pracy, strefa euro
kreska

Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2017)  pdf
Opublikowano 14.03.2017
Dziedzina: Polityka gospodarcza i pieniężna
Semestr europejski, wprowadzony na mocy rozporządzenia nr 1175/2011, ma na celu koordynację polityk gospodarczych i budżetowych państw członkowskich UE.
W opracowaniu przedstawiono schemat semestru, zebrano dokumenty, na podstawie których są realizowane kolejne cykle koordynacji (pierwszy semestr został wdrożony częściowo w 2011 roku), oraz w tabeli podlinkowano chronologicznie dokumenty związane z realizacją semestru w Polsce, w tym zapisy posiedzeń sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, kontrola budżetowa, konwergencja gospodarcza, deficyt budżetowy, nadzór wielostronny, obszar euro, program stabilizacji
kreska

Zielone i białe księgi pdf
Opublikowano 13.03.2017
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Zielone i białe księgi są dokumentami konsultacyjnymi Komisji Europejskiej, które stanowią etap przygotowawczy poprzedzający publikację projektu legislacyjnego czy konkretne działania UE.
Przedstawiono charakterystykę tych dokumentów, metody ich wyszukiwania, a także aktualizowaną listę ostatnio opublikowanych zielonych i białych ksiąg.
Słowa kluczowe: konsultacje publiczne, parlament narodowy
kreska

Unia energetyczna pdf
Opublikowano 28.02.2017
Dziedzina: Energia
Plan stworzenia unii energetycznej opartej na pięciu priorytetowych obszarach został opublikowany przez Komisję Europejską w lutym 2015 roku. W informacji przedstawiono najważniejsze dokumenty określające kształt unii energetycznej, w tym drugie sprawozdanie roczne pokazujące stan realizacji w 2016 i plany na 2017.
Słowa kluczowe: energia, bezpieczeństwo dostaw, zaopatrzenie w energię, współpraca energetyczna, gaz, polityka energetyczna
kreska

Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu Europejskiego – VIII kadencja pdf
Opublikowano 28.02.2017
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Zasygnalizowano najważniejsze, będące efektem kompleksowego przeglądu przepisów, zmiany w Regulaminie Parlamentu Europejskiego, które weszły w życie 16 stycznia 2017; zamieszczono linki do dokumentów.
Słowa kluczowe: Parlament Europejski, regulamin, funkcjonowanie instytucji
kreska

Parlament Europejski wobec przyszłości UE pdf
Opublikowano 21.02.2017
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
16 lutego 2017 Parlament Europejski przyjął trzy rezolucje zawierające propozycje reformy UE zarówno w oparciu o istniejące postanowienia traktatowe, jak i projektowane przyszłe zmiany traktatów. W opracowaniu zasygnalizowano ważniejsze postulaty PE, uwzględniając w szczególności kwestie dotyczące roli parlamentów narodowych.
Słowa kluczowe: Parlament Europejski, dalszy rozwój UE, traktaty europejskie, parlament narodowy
kreska

Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej pdf
Opublikowano 22.02.2017
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Przedstawiono 3 istniejące mechanizmy (procedury): z art. 7 Traktatu o UE ws. procedur na wypadek ryzyka naruszenia lub naruszenia przez państwo członkowskie wartości z art. 2 TUE; mechanizm zawarty w komunikacie Komisji „Nowe ramy na rzecz umocnienia praworządności", wraz z dokumentami przyjętymi w ramach tej procedury prowadzonej wobec Polski; mechanizm dialogu na forum Rady UE ds. Ogólnych. Zasygnalizowano również projekt „Paktu UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych", który Parlament Europejski proponuje zawrzeć w formie porozumienia międzyinstytucjonalnego (wniosek do Komisji). Dołączono linki do ważniejszych dokumentów i publikacji.
Słowa kluczowe: demokracja, państwo prawne, praworządność, wartości UE, prawa podstawowe, prawa człowieka
kreska