Strona główna

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Materiały OIDE

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

 
Wybierz artykuł:                                                                      

Polityka energetyczna Unii Europejskiej pdf
Opublikowano 09.12.2014
Dziedzina: Energia
Przedstawiono realizowany obecnie trzeci pakiet energetyczny, który zakłada osiągnięcie wyznaczonych celów do 2020 roku (dokumenty). Wskazano też nowe ramy polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku, określone w konkluzjach Rady Europejskiej z października 2014, a także zaprezentowano szereg dokumentów wyznaczających ramy długoterminowych działań w sektorze energetyki na lata 2020-2030.
Słowa kluczowe: polityka energetyczna, zaopatrzenie w energię, produkcja energii, współpraca energetyczna, niezależność energetyczna, sieć ogólnoeuropejska
kreska
Dokumenty parlamentarne w sprawie stowarzyszenia UE-Ukraina pdf
Opublikowano 16.09.2014
Dziedzina: Działania zewnętrzne
Podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniu 27 czerwca 2014 została podpisana druga, gospodarcza część umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Polityczną część tej umowy podpisano 21 marca 2014. Informacja zawiera dokumenty Sejmu RP, Parlamentu Europejskiego oraz gremiów współpracy międzyparlamentarnej przyjęte w odniesieniu do problemu stowarzyszenia UE-Ukraina w okresie do 27.06.2014.
Słowa kluczowe: umowa o współpracy, podpisanie umowy, Ukraina, umowa o stowarzyszeniu (UE)
kreska
Akt o jednolitym rynku pdf
Opublikowano 16.09.2014
Dziedzina: Rynek wewnętrzny
Akt o jednolitym rynku to propozycja działań przedstawiona przez KE, których celem jest pełne wykorzystanie potencjału wspólnego rynku, pobudzenie wzrostu gospodarczego i zwiększenie zatrudnienia. W informacji zawarto podstawowe dokumenty unijne m.in. pierwszy Akt o jednolitym rynku COM (2011) 206 i Akt II COM (2012) 573 i wskazano publikacje na ten temat.
Słowa kluczowe: swobodny przepływ osób, swobodny przepływ pracowników, przedsiębiorstwa małe i średnie, tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy, rynek jednolity
kreska
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku pdf
Opublikowano 01.07.2014
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne
25 maja 2014 roku odbyły się pierwsze wybory do PE pod rządami Traktatu z Lizbony. Przedstawiono nowe postanowienia traktatowe oraz implementujące je akty prawne dotyczące wyborów do PE. Omówiono inicjatywy Parlamentu i Komisji związane z organizacją wyborów. Podano informację o wynikach.
Słowa kluczowe: Parlament Europejski, wybory europejskie
kreska
Debata na temat priorytetów UE w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na lata 2015-2019 pdf
Opublikowano 30.10.2014
Dziedzina: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
26-27 czerwca 2014 Rada Europejska określiła strategiczne wytyczne dotyczące planowania ustawodawczego i operacyjnego na nadchodzące lata w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Nowe wytyczne stanowią kontynuację programu sztokholmskiego (2010-2014). Przedstawiono przebieg prac nad strategicznymi wytycznymi, ich główne założenia oraz towarzyszącą debatę parlamentarną.
Słowa kluczowe: przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, program unijny
kreska
Eurogrupa pdf
Opublikowano 15.09.2014
Dziedzina: Polityka gospodarcza i pieniężna
Opracowanie zawiera krótką charakterystykę Eurogrupy - nieformalnego forum uzgodnień ministrów właściwych do spraw gospodarczych i finansowych państw strefy euro. Oprócz głównych dokumentów stanowiących podstawę jej działań, w informacji zawarto linki do dokumentów przyjmowanych przez Eurogrupę.
Słowa kluczowe: Euro, polityka pieniężna, polityka gospodarcza, obszar euro
kreska
Współpraca państw bałtyckich – wybrane inicjatywy realizowane w ramach UE oraz inne przykłady współdziałania na poziomie parlamentarnym pdf
Opublikowano 08.05.2014
Dziedzina: Polityka regionalna
W opracowaniu znajdują się podstawowe informacje i dokumenty dotyczące pierwszej unijnej strategii makroregionalnej - Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, a także informacje na temat inicjatyw realizowanych na poziomie parlamentarnym, tj. Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego, Baltic Assembly oraz Forum Parlamentów Południowego Bałtyku.
Słowa kluczowe: współpraca międzyparlamentarna, Morze Bałtyckie, polityka regionalna UE
kreska
Inicjatywa KE: ułatwienie swobodnego przepływu osób w UE dzięki lepszej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pdf
Opublikowano 30.04.2014
Dziedzina: Swobodny przepływ pracowników i polityka społeczna
Zaprezentowano inicjatywę Komisji Europejskiej, podjętą w 2013 roku, która dotyczy częściowej zmiany obowiązujących obecnie rozporządzeń. Koordynacją  są objęte, w przypadku wystąpienia elementu transgranicznego, systemy 32 państw (członkowie UE oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein i Szwajcaria).
Słowa kluczowe: współpraca administracyjna, świadczenia socjalne, ujednolicenie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie społeczne, wymiana informacji
kreska
Rozszerzenie UE o Bałkany Zachodnie pdf
Opublikowano 24.06.2014
Dziedzina: Działania zewnętrzne
Perspektywę członkostwa w UE przedstawiono państwom Bałkanów Zachodnich po raz pierwszy w roku 2000. W niniejszej informacji przedstawiono status tych państw w procesie integracji z UE wg. stanu na 24.06.2014,wskazano podstawowe unijne dokumenty dotyczące strategii rozszerzenia a także publikacje i strony internetowe.
Słowa kluczowe: integracja europejska, Bałkany Zachodnie, przystąpienie do Unii Europejskiej, rozszerzanie Unii Europejskiej, strategia przedakcesyjna, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia
kreska
Europejska inicjatywa obywatelska pdf
Opublikowano 19.03.2014
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Prawo europejskiej inicjatywy obywatelskiej, wprowadzone Traktatem z Lizbony, umożliwia 1 milionowi obywateli UE bezpośrednie uczestnictwo w kształtowaniu polityki unijnej poprzez zwrócenie się do KE o przedłożenie wniosku legislacyjnego. W opracowaniu znajdują się przyjęte akty prawne dotyczące funkcjonowania inicjatywy, odesłania do przydatnych stron internetowych (m.in. do oficjalnego rejestru KE), a także informacje na temat inicjatywy „Right2Water" - pierwszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej, która spełniła wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu PE i Rady nr 211/2011.
Słowa kluczowe: prawo Unii Europejskiej, obywatelstwo europejskie
kreska

wróć do góry