Strona główna

 

logo be

AAA Drukuj

Materiały OIDE

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

 
Wybierz artykuł:        
                                                             

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa pdf
Opublikowano 26.10.2015
Dziedzina: Postanowienia instytucjonalne
W maju 2015 Komisja Europejska przedstawiła projekt nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa. W publikacji krótko omówiono najważniejsze postanowienia projektu wraz z linkami do odpowiednich dokumentów procesu legislacyjnego i stron internetowych.
Słowa kluczowe: instytucje Unii Europejskiej, stosowanie prawa UE, porozumienie międzyinstytucjonalne
kreska
Agenda rozwojowa UE po 2015 roku pdf
Opublikowano 29.09.2015
Dziedzina: Działania zewnętrzne
W związku z upływem w 2015 roku terminu, wyznaczonego przez ONZ dla osiągnięcia tzw. milenijnych celów rozwoju (MCR), zaprezentowano dokumenty określające wkład UE w realizację MCR, dalsze działania na forum ONZ oraz kierunki prowadzenia polityki rozwojowej UE po 2015 roku w ramach agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: pomoc rozwojowa, polityka rozwojowa, rozwój gospodarczy, kraj trzeci, ubóstwo, globalizacja
kreska
Partnerstwo Wschodnie pdf
Opublikowano 30.07.2015
Dziedzina: Działania zewnętrzne
Partnerstwo Wschodnie jest programem, który wspiera reformy polityczne i społeczno-gospodarcze ułatwiające zbliżenie z UE zainteresowanych krajów partnerskich (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy). W informacji wskazano podstawowe dokumenty unijne dotyczące tego tematu oraz dokumenty przyjmowane podczas szczytów Partnerstwa Wschodniego, na bieżąco są linkowane zapisy posiedzeń Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz uchwały Sejmu dotyczące ww. problematyki.
Słowa kluczowe: współpraca europejska, pomoc rozwojowa, państwa środkowo-wschodniej Europy, umowa o stowarzyszeniu (UE), umowa o współpracy (UE, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina
kreska
Europejski Rok Obywateli 2013 pdf
Opublikowano 20.02.2015
Dziedzina: Obywatelstwo europejskie
21 listopada 2012 PE i Rada ogłosiły rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Celem tej inicjatywy było m.in. informowanie obywateli Unii o ich prawie do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium UE oraz o tym, w jaki sposób mogą w pełni korzystać z przysługujących im wówczas praw. 31 października 2014 KE przedstawiła sprawozdanie nt. wyników Europejskiego Roku Obywateli.
Słowa kluczowe: obywatelstwo europejskie, Europa obywateli, swoboda poruszania się, swobodny przepływ pracowników
kreska
Przystąpienie UE do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPCz) pdf
Opublikowano 30.01.2015
Dziedzina: Prawa człowieka
5 kwietnia 2013 przyjęto ostateczny projekt umowy o przystąpieniu UE do EKPCz. 18 grudnia 2014 Trybunał Sprawiedliwości UE wydał opinię, w której uznał projekt umowy za niezgodny z prawem UE. W opracowaniu przedstawiono najistotniejsze dokumenty procesu negocjacji między KE a grupą negocjacyjną Rady Europy i przytoczono główne argumenty zawarte w opinii TSUE (wraz z linkiem do pełnego tekstu opinii i komunikatem prasowym Trybunału).
Słowa kluczowe: prawa człowieka, Europejska konwencja praw człowieka

terroryzm, bezpieczeństwo europejskie, przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, współpraca europejska